Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | JUAN 7, 8

Bisisaca Jesús Bixhoze

Bisisaca Jesús Bixhoze

7:15-18, 28, 29; 8:29

Bisisaca Jesús Bixhoze ni nuu guibáʼ pur guiráʼ ni guníʼ ne ni biʼniʼ. Ni gucaláʼdxibe nga ganna binni de Jiobá zeeda guiráʼ ni bisiidibe. Nga runi, nabé biquiiñebe Stiidxaʼ Dios ora bisiidibe. Ne ora guyuu tu bisisaca laabe la? guniʼbe ni jma naquiiñeʼ guisaca nga Jiobá ne cadi laabe. Ni jma bisaca para laabe nga guilúxebe dxiiñaʼ bisaanané Jiobá laabe gúnibe (Jn 17:4).

¿Ximodo zanda chinándanu ejemplu stiʼ Jesús lu ca casu riʼ?

  • Ora cudiʼnu estudiu de lu Biblia binni o cusíʼdinu dede lu plataforma.

  • Ora gusisaca xcaadxi laanu.

  • Ora cuinu ximodo iquiiñenu tiempu stinu.