Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Cadi gusaana de guiníʼ íquetu ca cosa riʼ

Cadi gusaana de guiníʼ íquetu ca cosa riʼ

¿Xii nga ca cosa riʼ yaʼ? Filipenses 4:8TNM, ruzeeteʼ xi ca cosa riʼ, laacani nga guiníʼ íquenu «ca cosa ni dxandíʼ, ni risaca, ni jneza, ni nayá, ni gucaa stobi gannaxhii binni, ni riguu gana, ni galán ne ni naquiiñeʼ gusisaca binni». Ca diidxaʼ riʼ qué riníʼ diʼ cani puru si ni zeeda lu Biblia nga naquiiñeʼ guiníʼ íquenu. Peru galán guiníʼ íquenu ca cosa ni riuulaʼdxiʼ Jiobá ne cadi ca cosa ni zanda guxheleʼ laanu de laabe (Sl 19:14).

Cumu nácanu binni ruchee ne racalaʼdxiʼ Binidxabaʼ, «dios stiʼ guidxilayú riʼ», gusaba laanu la? cadi fácil nga guiníʼ íquenu puru si ni jneza (2Co 4:4TNM). Binidxabaʼ nga nuu atrá de guiráʼ ca cosa ni qué riuulaʼdxiʼ Jiobá ni ridiʼdiʼ lu tele, lu radiu, lu Internet, ne ni rihuinni lu periódicu, lu revista o lu caadxi libru. Pa qué chuʼnu cuidadu xi ridúʼyanu, zanda gucaa cani laanu guchaʼnu modo riníʼ íquenu ne ni rúninu (Snt 1:14, 15).

DESPUÉ DE GÚʼYALUʼ VIDEU NI LÁʼ GUCÁʼNANU CA COSA NI ZANDA GUXHELEʼ LAANU DE JIOBÁ: ENTRETENIMIENTU NI CADI JNEZA, ZANDA GUICÁBILUʼ CA PREGUNTA RIʼ:

  • ¿Xi biʼyaʼ hermanu riʼ lu teléfono stiʼ, ne ximodo bininá ni laabe?

  • ¿Ximodo gucané ca textu stiʼ Gálatas 6:7, 8 ne Salmo 119:37 hermanu riʼ?