Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Xi gúninu ora guedandá tiempu qué riaba nisaguié

Xi gúninu ora guedandá tiempu qué riaba nisaguié

Para gápanu confianza, naquiiñeʼ gápanu fe. Quíxhenu ti ejemplu, pa naguidxi fe stinu, zápanu confianza zapa Jiobá laanu (Sl 23:1, 4; 78:22). Ra maʼ zidxiña dxi guiluxe guidxilayú malu riʼ, jma nadipaʼ zucaalú Binidxabaʼ laanu (Ap 12:12). ¿Xi zacané laanu yaʼ?

DESPUÉ DE GÚʼYALUʼ VIDEU NI LÁʼ XI GÚNINU ORA GUEDANDÁ TIEMPU QUÉ RIABA NISAGUIÉ, ZANDA GUICÁBILUʼ CA PREGUNTA RIʼ:

  1. ¿Ximodo ndiʼ zeeda gácanu casi yaga ni riete lu Jeremías 17:8?

  2. ¿Xii nga tobi de ca guendanagana ni ridxaagalunu ni zeeda gaca casi tiempu nandáʼ?

  3. ¿Xi rizaaca yaga ni bizéʼtenu riʼ ne xiñee?

  4. ¿Xi racalaʼdxiʼ Binidxabaʼ guni?

  5. ¿Ximodo ndiʼ zeeda gácanu casi tuuxa ni nabé runi viajar?

  6. ¿Xiñee cadi naquiiñeʼ gusaana de gápanu confianza mozo ni nuu xpiaaniʼ ne ni runi jneza, ne ximodo zahuinni pa nápanu confianza?

  7. ¿Xiñee cadi naquiiñeʼ gusaana de gápanu confianza ca principiu zeeda lu Biblia neca gusituí binni lunu?