Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Modo guinínenu binni

Modo guinínenu binni

●○○ PRIMÉ BIAJE GUINÍNENU BINNI

Pregunta: ¿Ñee rizaalaʼdxiʼ Dios ca binni ni nuu gunibiáʼ laabe la?

Textu: 1Pe 5:6, 7

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: ¿Pabiáʼ rizaalaʼdxiʼ Dios cada tobi de laanu?

○●○ PRIMÉ REVISITA

Pregunta: ¿Pabiáʼ rizaalaʼdxiʼ Dios cada tobi de laanu?

Textu: Mt 10:29-31

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: ¿Xiñee zanda chuʼnu seguru riene Dios laanu?

○○● GUIROPA REVISITA

Pregunta: ¿Xiñee zanda chuʼnu seguru riene Dios laanu?

Textu: Sl 139:1, 2, 4

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: Ra gánnanu rizaalaʼdxiʼ Dios laanu, ¿ximodo racané ni laanu?