Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Ñee riquiiñeluʼ tarjeta de contatu stiʼ jw.org la?

Ñee riquiiñeluʼ tarjeta de contatu stiʼ jw.org la?

Cada dxi tiidiʼ, jma maʼ mayaca guedandá ca dxi nagana. Nga runi, caquiiñeʼ gaca predicar nagueenda (Pr 24:11, 12, 20). Ti modo zanda gacanenu binni nga iquiiñenu tarjeta de contactu ni cuseendaʼ laacabe lu Stiidxaʼ Dios ne lu sitiu ni nápanu lu Internet. Ca tarjeta riʼ napa cani ti código ni cuseendaʼ lu ti videu ni láʼ Xiñee naquiiñeʼ gúʼndaluʼ Biblia ne ti invitación ni na pa racalaʼdxuʼ gunibiaʼluʼ laadu jma o guicaaluʼ ti cursu de Biblia. Nuu binni qué riuulaʼdxiʼ diʼ ca publicación stinu, peru ñuulaʼdxiʼ ñuu lu sitiu jw.org. Pa zacá ni la? bidii laabe ti tarjeta. Peru, cadi gudiiluʼ tarjeta ca binni ni qué riuulaʼdxiʼ ni rusíʼdinu.

Ca binni ni ridxaaganu neza ra rúninu dxiiñaʼ laaca galán guyúbinu modo chuuláʼdxicaʼ guiziidicaʼ ne cadi nagana para gúninu ni, zanda guininu: «Ñuuladxeʼ nudieeʼ lii tarjeta riʼ. Luni zeeda dirección stiʼ ti sitiu ni nuu lu Internet ra zadxélaluʼ stale información ne videu de gadxé gadxé tema ne zanda guindételuʼ cani sin quíxeluʼ» (Jn 4:7). Cumu nahuiiniʼ ca tarjeta riʼ la? zanda sáneluʼ chupa chonna de laacani ladu tiica cheluʼ para gudiiluʼ binni ora ruuyuʼ zanda.