Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Modo guinínenu binni

Modo guinínenu binni

●○○ PRIMÉ BIAJE GUINÍNENU BINNI

Pregunta: ¿Ñee naca ca yuubaʼ ca ti castigu stiʼ Dios la?

Textu: Snt 1:13

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: ¿Xiñee ridídinu stale yuubaʼ?

○●○ PRIMÉ REVISITA

Pregunta: ¿Xiñee ridídinu stale yuubaʼ?

Textu: 1Jn 5:19

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: ¿Xi runi sentir Dios ora guʼyaʼ cayacananu?

○○● GUIROPA REVISITA

Pregunta: ¿Xi runi sentir Dios ora guʼyaʼ cayacananu?

Textu: Isa 63:9

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: ¿Xi chiguni Dios para cuee guiráʼ yuubaʼ nuu?