Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | ABDÍAS 1 HASTA JONÁS 4

Guizíʼdinu de ca error stinu

Guizíʼdinu de ca error stinu

Ni bizaaca Jonás rusiidiʼ ni laanu qué rusaana Jiobá laanu neca gucheʼnu. Peru ribézabe guizíʼdinu de ca error stinu ne guchaʼnu ora caquiiñeʼ gúninu ni.

Jon 1:3

¿Xi cosa ni cadi jneza biʼniʼ Jonás ora bidii Jiobá laa ti dxiiñaʼ guni?

Jon 2:1-10

¿Xi gunabaʼ Jonás lu ti oración, ne ximodo bicabi Jiobá laabe?

Jon 3:1-3

¿Ximodo bisihuinni Jonás biziidiʼ de ca error stiʼ?