Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | MARCOS 11, 12

Jma stale bidiibe qué xcaadxi

Jma stale bidiibe qué xcaadxi

12:41-44

¿Ximodo rusiidiʼ relatu riʼ laanu...

  • ... rusisaca Jiobá ni rúninu?

  • ... naquiiñeʼ gudiʼnu ni jma galán nápanu Jiobá?

  • ... cadi naquiiñeʼ guchaaganu ni cayúninu yanna né ni bíninu dxiqué, ninca cadi guchaaganu laanu xcaadxi?

  • ... guiranu zanda gudiʼnu de ni nápanu neca qué gápanu stale cosa risaca o huaxiéʼ zanda gudiʼnu?

¿Xi xcaadxi lección rusiidiʼ relatu riʼ laanu?