Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | ROMANOS 12-14

¿Xi riníʼ gusihuínninu guendarannaxhii casi biʼniʼ Cristu?

¿Xi riníʼ gusihuínninu guendarannaxhii casi biʼniʼ Cristu?

12:10, 17-21

Ora gusihuínninu nadxiinu sti binni casi biʼniʼ Cristu, qué zuquíxenu laa ni biʼniʼ laanu, peru cadi ngasi, Stiidxaʼ Dios cayabi laanu: «Pa candaana enemigu stiluʼ, bidii ni gó; pa cayati nisa, bidii nisa gueʼ; purtiʼ ora gúniluʼ ni la? zucuiluʼ ti montón guí galaa ique» (Ro 12:20TNM). Pa gácanu nachaʼhuiʼ né binni ni qué ñuni tratar laanu galán la? zándaca gaca arrepentirbe pur modo biʼniʼ tratarbe laanu.

¿Ximodo biʼniʼ sentirluʼ ora guca tuuxa nachaʼhuiʼ né lii neca biʼniʼ ofenderluʼ laa?