Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Modo guni predicarluʼ jma jneza: Biziidiʼ gucaaluʼ carta

Modo guni predicarluʼ jma jneza: Biziidiʼ gucaaluʼ carta

XIÑEE RISACA NI. Catorce carta nga bicaa Pablo para cuʼ gana ca xpinni Cristu ne Primera a los Corintios nga tobi de laacani. Gucaaluʼ ti carta nápani ventaja: ni gucaa ni ca zanda guyubi chaahuiʼ xi diidxaʼ gucaa, ne ni guicaa carta riʼ zanda guʼndaʼ ni stale biaje. Ndiʼ nga ti forma nabé galán para ganda guni predicarnu ca familia stinu, ca binni ni runibiaʼnu ne ca binni ni qué randa ridúʼyanu para guni predicarnu. Guzéʼtenu caadxi ejemplu, zándaca gaca nagana para laanu guidxélanu binni ni guyuulaʼdxiʼ guiziidiʼ o para ganda guinínenu cani nabeza ndaaniʼ ca apartamentu ni nuu lu ca edificiu ra nuu stale seguridad o cani nabeza ndaaniʼ ca zona residencial ra qué randa riuu tutiisi binni o ca lugar zitu. ¿Xi caquiiñeʼ guietenaláʼdxinu ora gucaʼnu carta ra nuu ti binni ni qué runibiaʼnu yaʼ?

XIMODO GÚNILUʼ NI

  • Bicaa ca diidxaʼ ni ñábiluʼ laabe pa ñuuyaluʼ laapebe. Primeru guníʼ laluʼ ne bisiene chaahuiʼ xi pur cucaaluʼ carta ca. De racá, zanda gucaaluʼ xiixa pregunta ni gucaa binni ca guiníʼ ique ne guseendaluʼ laabe lu sitiu ni nápanu lu Internet. Zanda guiniʼluʼ rusíʼdinu binni de Biblia pur Internet (caʼruʼ chuʼni lu diidxazá), rusíʼdinu binni de Biblia de ra lidxi o bizeeteʼ ti tema stiʼ xiixa capítulo stiʼ ca publicación ni riquiiñenu para gudiʼnu estudiu. Ora guseendaluʼ carta ca zanda guseendaluʼ ti tarjeta de contactu, ti invitación o ti tratadu.

  • Cadi tan gucaaluʼ stale diidxaʼ. Pacaa zaree binni ca gana guʼndaʼ ne qué zuundabe guidubi ni (biiyaʼ carta modelo).

  • Biiyaʼ cadi chiné carta ca error, biquiiñeʼ diidxaʼ ni cadi gaca nagana para guʼndaʼ binni. Ne biiyaʼ gápani ti tono amable, cuʼ ni gana ne gusihuinni ni respetu laabe. Gudixe saca cheni ra nuube (gastos de envío).