Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | MATEO 24

Gatananu en sentidu espiritual lu ca últimu dxi riʼ

Gatananu en sentidu espiritual lu ca últimu dxi riʼ

24:39

Ca dxi nabáninu riʼ, stale binni maʼ qué rizaalaʼdxiʼ chuʼ gaxha de Dios purtiʼ jma ricá íquecaʼ ca cosa ni rúnicaʼ guiráʼ dxi. Peru maʼ gadxé modo riníʼ íquenu, ¿xi riníʼ ique ca xpinni Cristu ni nexhená en sentidu espiritual de ca tema riʼ yaʼ?

  • Scuela

  • Entretenimientu

  • Dxiiñaʼ

  • Cosa material