Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | JOB 11-15

Biʼniʼ cré Job ziasa gueʼtuʼ

Biʼniʼ cré Job ziasa gueʼtuʼ

Guníʼ Job runi cré zanda gusibani Dios laa de lade gueʼtuʼ

14:7-9, 13-15

  • Biquiiñeʼ Job ejemplu stiʼ ti yaga, zándaca ti yaga olivo, para guiníʼ zanda gusibani Dios laa de lade gueʼtuʼ.

  • Pur modo naca xcu yaga olivo, zanda igaa ni neca ugácabe ni. Pa qué gatiʼ xcu ni, zagaa yaga ca sti biaje.

  • Ora guiaba nisaguié despué de ti gusibá, xcu ti yaga olivo zanda igaa ni sti biaje neca maʼ nabidxi ni, purtiʼ zanda cuee ni biituhiiniʼ lu xcu ni ne cuee ni rama casi ti yaga nacubi.