Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | JOB 6-10

Guníʼ Job ni cayuni sentir

Guníʼ Job ni cayuni sentir

Neca maʼ biniti Job guiráʼ ni gupa, naná nuu pur guti ca xiiñiʼ ne huará, qué ñuu dxi nuchee. Ngue runi gucalaʼdxiʼ Binidxabaʼ nucaa laabe nucheebe ra nibee gana laabe. Beeda chonna hombre ni na xhamigu laabe ne ruluíʼ cayacaʼ laabe, peru gadxe gubidxa gurinécabe Job sin ñábicabe laa xiixa ni niguixhedxí ladxidóʼ. Despué gúdxicabe laabe diidxaʼ ni bininá laabe.

Qué nuchee Job neca gudiʼdiʼ lu stale guendanagana

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Nabé gucaná Job ngue runi guníʼ ique cosa ni cadi jneza. Dede guníʼ íquebe qué rizaalaʼdxiʼ Dios pa cayúnibe ni jneza.

  • Lu guiráʼ yuubaʼ ni cadíʼdibe que, qué niníʼ íquebe pa cayaca cani pur sti cosa.

  • Neca naná lu guirá ni gudiʼdiʼ Job, gúdxibe cani cugaaniʼ donda íquebe que pabiáʼ nadxiibe Jiobá.