Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | SALMOS 79-86

Tuu nga binni jma risaca lu xquendanabáninu

Tuu nga binni jma risaca lu xquendanabáninu

Ruluíʼ si binni ni bicaa Salmo 83 nga ti levita ni zá de Asaf, ti hombre bibani tiempu stiʼ rey David. Bicaabe salmo riʼ ti tiempu ra cucaalú stale guidxi roʼ xquidxi Jiobá.

83:1-5, 16

  • Lu oración ni biʼniʼ salmista riʼ jma nga bizaaláʼdxibe lá Jiobá ne derechu ni napa para guni mandar que ninábabe laa ñapa laabe cadi nizaacabe xiixa.

  • Laanu, ca xpinni Dios ni nabáninu yanna riʼ, laaca cadi cusaana de gucaalúcabe laanu. Ne ora guni huantarnu sin guchéʼnenu Jiobá rusisácanu laa.

83:18

  • Racalaʼdxiʼ Jiobá gánnanu lá.

  • Guiráʼ ni gúninu naquiiñeʼ gusihuinni cani Jiobá nga binni jma risaca lu xquendanabáninu.