Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | ROMANOS 1-3

Cadi gusaana de gusíʼdinu conciencia stinu

Cadi gusaana de gusíʼdinu conciencia stinu

2:14, 15

Para ganda gacané conciencia stinu laanu gúninu ni jneza, naquiiñeʼ...

  1. ... chinándanu ca principiu stiʼ Biblia para gusíʼdinu ni.

  2. ... gulábinu ni ora gusietenalaʼdxiʼ ni laanu ca principiu stiʼ Biblia.

  3. ... guinábanu Jiobá iquiiñeʼ espíritu santu stiʼ para gacané laanu cadi gucaa imperfección stinu laanu gucheʼnu (Ro 9:1).