Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | MATEO 18, 19

Gúninu stipa pur cadi gucheʼnu ne gúninu xiixa ni gucaa stobi guchee

Gúninu stipa pur cadi gucheʼnu ne gúninu xiixa ni gucaa stobi guchee

Biquiiñeʼ Jesús ejemplu para gusiidiʼ pabiáʼ naxoo nga gudiʼnu lugar gucaa xiixa laanu gucheʼnu o gucaʼnu tuuxa guchee.

18:6, 7

  • Ca diidxaʼ «pur ni runi caʼ ruchee stobi» riníʼ ni xiixa ni rucaa ti binni guni cosa malu o guchee.

  • Jma galán nga gundiibiluʼ ti guié stiʼ ti molinu yánniluʼ ne guiábaluʼ galaa nisadóʼ, qué gucaaluʼ tuuxa guchee.

Guié stiʼ molinu

18:8, 9

  • Jesús gudxi ca xpinni, pa rucaa ti chu nacaʼ o ti chu lucaʼ gucheecaʼ la? jma jneza nga gáxhacabe ni neca risácani.

  • Jma galán nga gunítinu ti cosa risaca casi ti ndaa xcuérpunu ne chuʼnu ndaaniʼ Reinu stiʼ Dios, qué chuunu Gehena, ti lugar ra rinitilú binni ne maʼ qué ziuu dxi guibani.

¿Xi zándaca gucaa naa gucheeʼ, ne xi zanda guneʼ para cadi gucheeʼ o gucaaʼ xcaadxi guchee yaʼ?