Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

«Cadi chuʼtu xizaa»

«Cadi chuʼtu xizaa»

Lu discursu bidii Jesús lu dani que, guníʼ: «Cadi cuʼ xa ique tu ximodo ibani tu» (Mt 6:25). Zándaca ziuu ora zápanu ansiedad purtiʼ binni ruchee laanu ne purtiʼ nabáninu ndaaniʼ guidxilayú stiʼ Binidxabaʼ, neca zacá Jesús bisiidiʼ ca xpinni cadi chuʼcaʼ xizaa (Sl 13:2). ¿Xiñee yaʼ? Purtiʼ ora riuu xhaataʼ binni xizaa neca pur ca cosa ni caquiiñeʼ guiráʼ dxi, zanda gucueeza ni laa de guyubi primeru Reinu stiʼ Dios (Mt 6:33). Ni guníʼ Jesús despué zanda gacané ni laanu cadi chúʼpenu xizaa.

¿Guna nga ca cosa ni racalaʼdxeʼ gusaanaʼ de chuaaʼ xizaa pur laaca?