Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Modo guinínenu binni

Modo guinínenu binni

●○○ PRIMÉ BIAJE GUINÍNENU BINNI

Pregunta: ¿Ñee zanda gacaneruʼ Biblia laanu la?

Textu: 2Ti 3:16

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: ¿Xi rusiidiʼ Biblia?

○●○ PRIMÉ REVISITA

Pregunta: ¿Xi rusiidiʼ Biblia?

Textu: Mt 6:10

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: ¿Xi chiguni Reinu stiʼ Dios?

○○● GUIROPA REVISITA

Pregunta: ¿Xi chiguni Reinu stiʼ Dios?

Textu: Da 2:44

Biʼniʼ ti pregunta ni guicábiluʼ sti biaje: Ora guzulú guni mandar Reinu stiʼ Dios, ¿ximodo zabani binni guidxilayú?

^ párrafo 15 Lu Xhiiñaʼ Reinu ni Rúninu beeu julio iza 2015 yaza 3, bisiene jma de laani.