Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | HECHOS 9-11

Despué de guzanándabe ca xpinni Cristu, laapebe gúcabe tobi de laacaʼ

Despué de guzanándabe ca xpinni Cristu, laapebe gúcabe tobi de laacaʼ

9:15, 16, 20-22

Nagueendaca biʼniʼ Saulo guiráʼ ni biziidiʼ. ¿Xiñee gunda bichaa Saulo modo laa, ne xcaadxi binni qué ñanda ñuni ni yaʼ? Purtiʼ ni jma bisaca para laabe nga gusiéchebe Dios qué gusiéchebe binni ne purtiʼ zaqué bisihuínnibe cudiibe xquíxepeʼ Cristu pur bisihuinni misericordia laabe. Pa cayuni estudiarluʼ Biblia ne caʼruʼ chuʼnísaluʼ, ¿ñee zúniluʼ casi biʼniʼ Saulo la?