Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

18-​24 de diciembre

ZACARÍAS 9-14

18-​24 de diciembre
 • Diidxaʼ riuundaʼ 49 ne oración

 • Ca diidxaʼ guzuluné ni (2 o 3 min.)

CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA

 • «Biaana ndaaniʼ valle ni nuu lade ca dani stiʼ Jiobá» (10 min.)

  • Zac 14:3, 4. Valle guizáʼ naroʼbaʼ riʼ nga modo cayapa Jiobá ca xpinni (w13 15/2 yaza 19 párr. 10).

  • Zac 14:5. Zapa Jiobá cani chuʼ ne guiaana ndaaniʼ valle riʼ (w13 15/2 yaza 20 párr. 13).

  • Zac 14:6, 7, 12, 15. Zunitilú Jiobá guiráʼ ca binni ni qué guiuu ndaaniʼ valle riʼ (w13 15/2 yaza 20 párr. 15).

 • Guyúbinu ca perla ni gaʼchiʼ (8 min.)

  • Zac 12:3. ¿Ximodo nga biʼniʼ Jiobá «Jerusalén ti guié ni nanaa»? (br1 yaza 25 párr. 10).

  • Zac 12:7. ¿Xiñee zulá Jiobá «ca yoo de lari stiʼ Judá primé» yaʼ? (br1 yaza 27 párr. 13).

  • ¿Xi biziidiluʼ de Jiobá ra biuundaʼ Biblia semana riʼ?

  • ¿Xi xcaadxi perla espiritual bidxélaluʼ ra biuundaʼ Biblia semana riʼ?

 • Ra guiuundaʼ Biblia (3 o 4 min.): Zac 12:1-14.

GUSÍʼDINU JMA JNEZA

 • Primé biaje guinínenu binni (1 o 2 min.): g17.6-S yaza 14, 15. Biʼniʼ invitar binni ca cheʼ reunión.

 • Revisita (3 o 4 min.): g17.6-S yaza 14, 15. Primé biaje guníʼneluʼ binni riʼ biluiʼluʼ laabe yaza 14 ne 15 stiʼ revista riʼ. Biluíʼ ximodo raca ti revisita ne biʼniʼ invitar laabe chebe reunión.

 • Estudiu (5 o 6 min.): jl ndaa 5. Biʼniʼ invitar binni ca cheʼ reunión.

MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

 • Diidxaʼ riuundaʼ 44

 • Cani maʼ biʼniʼ xquidxi Dios (7 min.): Guluu videu Cani maʼ biʼniʼ xquidxi Dios stiʼ beeu diciembre.

 • «Ti cosa nacubi ni chichuu lu reunión ni rápanu ndaaniʼ semana» (8 min.): Discursu ra zanda guicabi cani cucaadiaga. Bitiidiʼ videu ni qué gapa sonidu Betfagué, dani Olivo ne Jerusalén.

 • Reunión ra riuundaʼ Biblia (30 min.): fy cap. 1 párr 1-9.

 • Biʼniʼ ti repasu stiʼ reunión riʼ ne bizeeteʼ caadxi de ni chitiidiʼ sti semana ca (3 min.)

 • Diidxaʼ riuundaʼ 53 ne oración