Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Ni rusiidiʼ Dios laanu racané ni para cadi guni juzgarnu binni

Ni rusiidiʼ Dios laanu racané ni para cadi guni juzgarnu binni

Biaʼca risaca guiráʼ binni nezalú Jiobá (Hch 10:34, 35). Rudiibe lugar guidxiñaʼ binni de «irá ladu ne de irá guidxi ne irá idioma» laabe (Apoc 7:9). Nga runi, ca xpinni Cristo cadi naquiiñeʼ guni juzgarcaʼ guirutiʼ nin guidxaagacaʼ ti clase binni si (Snt 2:1-4). Riéchenu purtiʼ nuunu ndaaniʼ ti paraísu espiritual, ra cadúʼyanu ximodo cuchaa stale binni modo laa (Isa 11:6-9). Nga runi, cadi gudiʼnu lugar chuʼ xiixa ni gucaa laanu guni juzgarnu tuuxa, zacá zinándanu ejemplu stiʼ Dios (Ef 5:1, 2).

BIIYA VIDEU NI LÁʼ JOHNY NE GIDEON: DXIQUÉ ENEMIGU LAACAʼ, YANNA MAʼ BÍʼCHICAʼ. DESPUÉ BICABI CA PREGUNTA RI:

  • Xiñee zanda gacané cani rusiidiʼ Dios laanu para cadi guni juzgarnu stobi ne para cadi gúninu menu sti binni.

  • Xii nga ni maʼ ridxagayaaluʼ de modo nuu ca hermanu stinu lu guidubi Guidxilayú.

  • Xiñee zanda guininu rusisácanu Jiobá ora nuunu tobi si.