Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 CA TESORO ZEEDA LU BIBLIA | LUCAS 17, 18

Gusihuínninu nácanu binni ni rudii xquíxepeʼ

Gusihuínninu nácanu binni ni rudii xquíxepeʼ

17:11-18

¿Xi rusiidiʼ relatu riʼ laanu de pabiáʼ risaca nga gudiʼnu xquíxepeʼ?

  • Cadi naquiiñeʼ si gudiʼnu xquíxepeʼ. Laaca naquiiñeʼ gusihuínninu ni.

  • Gudiʼnu xquíxepeʼ de guidubi ladxidoʼno rusihuinni ni dxandíʼ nadxiinu binni ne runi respetarnu laacaʼ.

  • Cani racalaʼdxiʼ guni ni ná Cristu naquiiñeʼ gusihuínnicaʼ guendarannaxhii ne gudiicaʼ xquíxepeʼ binni, gastiʼ naca xi guidxi laa, raza o religión stiʼ.