Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Iquiiñenu jneza caja ra dxaʼ herramienta ni riquiiñenu para gusíʼdinu binni

Iquiiñenu jneza caja ra dxaʼ herramienta ni riquiiñenu para gusíʼdinu binni

Gusíʼdinu binni gaca discípulo, zeeda gácani casi ñaca nucuinu ti yoo. Para ganda gúninu ni la? caquiiñeʼ guizíʼdinu iquiiñenu jneza caja ra dxaʼ herramienta para gusíʼdinu binni. Cumu stiidxaʼ Dios nga ni jma riquiiñenu ora guni predicarnu la? nabé risaca gánnanu iquiiñenu ni jneza (2Ti 2:15). Peru cadi ngasi, laaca naquiiñeʼ guizíʼdinu iquiiñenu guiráʼ ca publicación ne ca videu ni nápanu ndaaniʼ caja ra dxaʼ herramienta ni riquiiñenu para gusíʼdinu binni, ti zacá gacanenu binni gaca discípulo. *

¿Xi zanda gúninu para ganda iquiiñenu caja ra dxaʼ herramienta stinu jma jneza yaʼ? 1) Guinábanu superintendente de grupu stinu gacané laanu, 2) guni predicarnenu ca publicador o ca precursor ni napa experiencia, ne 3) guni practicarnu, guni practicarnu, ne guni practicarnu. Ora jma iquiiñenu ca publicación ne ca videu jma ziuuláʼdxinu dxiiñaʼ espiritual ni cayúninu riʼ casi ñaca nucuinu ti yoo.

REVISTA

FOLLETU

LIBRU

TRATADU

VIDEU

INVITACIÓN

TARJETA DE CONTACTU

^ párrafo 3 Caadxi publicación ni cadi zeeda ndaaniʼ caja ra dxaʼ herramienta ni riquiiñenu para gusíʼdinu guca cani para caadxi si binni. Nga runi maca nuu ora zanda iquiiñenu cani.