Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

 MODO RÚNINU XHIIÑAʼ DIOS

Ti modo nacubi para guzulunu guinínenu binni

Ti modo nacubi para guzulunu guinínenu binni

Dede enero 2016, últimu yaza stiʼ revista Torre stiʼ ni rapa ni rusaananenu binni, neni ti tema ni láʼ «Xi rusiidiʼ Biblia». Guca ndaa riʼ para gacaneni laanu guzulú guinínenu binni. Cásica ca tratadu ni nápanu yanna nga laani: neni ti pregunta ni gucaa binni ca guiníʼ, ti respuesta ni biree lu Biblia ne rusiene ni xcaadxi.

Stale tu laa ruzulú runi estudiar Biblia despué de güinécabe laa xiixa tema. Biquiiñeʼ ndaa riʼ para gacaneluʼ cani nuu gunibiáʼ Dios (Mt 5:6).

XIMODO IQUIIÑELUʼ NDAA RIʼ:

  1. Biquiiñeʼ tobi de ca pregunta stini ne gunabadiidxaʼ binni ca xi riníʼ ique de laani.

  2. Bicaadiaga laabe ne bidii xquixe laabe pur modo bicábibe.

  3. Biindaʼ textu ni zeeda ra na «Ni rusiidiʼ Biblia» ne gunabadiidxaʼ laabe xi riníʼ íquebe. Pa náparuʼ binni ca tiempu la? biquiiñeʼ tobi de cani zeeda ra cá epígrafe ni na: «Xiruʼ rusiidiʼ Biblia».

  4. Bisaanané laabe revista ca.

  5. Biaanané laabe guibiguétaluʼ sti dxi para guicábitu stiʼ pregunta stini.