Romanos 8:1-39

  • Ricaa binni guendanabani ne raca libre ora runi ni ná espíritu (1-11)

  • Espíritu ca nga rudii testimonio maʼ xiiñiʼ Dios laacabe (12-17)

  • Maʼ cabeza si creación dxi gaca ca xiiñiʼ Dios libre (18-25)

  • «Espíritu que riníʼ pur laanu nezalú Dios» (26, 27)

  • Dede ante maca nanna Dios de ca ni chindí (28-30)

  • Zuni ganarnu purtiʼ nadxii Dios laanu (31-39)

8  Nga runi qué zaguiʼbaʼ donda ique ca ni nuu tobi si né Cristu Jesús.  Purtiʼ rudii ley stiʼ espíritu guendanabani ca ni nuu tobi si né Cristu Jesús, ne pur laani maʼ libre lii de ley stiʼ pecadu ne guendaguti.  Biʼniʼ Dios ni qué ñanda ñuni Ley, purtiʼ débil ni pur ca deseu stiʼ cuerpu. Nga runi biseendaʼ Dios Xiiñiʼ ne bidiibe laa ti cuerpu casi cuerpu stiʼ binni ni runi pecar para cuee pecadu. Ne zacá biʼniʼ condenarbe pecadu ni nuu lu cuerpu stinu,  para guni cumplirnu ca requisitu jneza ni zeeda lu Ley. Laanu maʼ cadi canazanu modo ná cuerpu stinu ni runi pecar, sínuque canazanu casi modo ná espíritu.  Purtiʼ ca ni nabani casi ná cuerpu stiʼ, nisi maʼ cá ique ca cosa ni rinabaʼ cuerpu stiʼ, peru ca ni nabani casi ná espíritu la? ricá ique ca cosa stiʼ espíritu.  Purtiʼ ni guicá ique guni ni ná cuerpu stiʼ la? zineni laa lu guendaguti, peru ni guicá ique guni ni ná espíritu la? zineni laa lu guendanabani ne zatadxí ladxidóʼ;*  purtiʼ ora ricá ique tuuxa guni ni ná cuerpu stiʼ reeda gaca enemigu stiʼ Dios, purtiʼ qué runi ni ná ley stiʼ Dios, ne qué ziuu dxi guni ni.  Nga runi, ni nabani para guni ni ná cuerpu stiʼ, qué zanda chuulaʼdxiʼ Dios ni runi.  Peru laatu maʼ cadi nabánitu para gúnitu ni ná cuerpu stitu, sínuque nabánitu para gúnitu ni ná espíritu, pa dxandíʼ nápatu espíritu stiʼ Dios. Peru pa qué gapa tuuxa espíritu stiʼ Cristu la? cadi xpínnibe laa. 10  Peru pa nuu Cristu tobi si né laatu, nuu cuerpu stitu casi gueʼtuʼ pur pecadu, peru espíritu rudii guendanabani purtiʼ nacháʼhuitu nezalú Dios. 11  Dios nga gundisaʼ Jesús de lade gueʼtuʼ, nga runi pa nuu espíritu stiʼ Dios luguiatu la? laaca zaquiiñebe espíritu stibe ni nuu luguiatu para gusibánibe cuerpu* stitu. 12  Nga runi, hermanu caʼ, nápanu ti obligación, peru cadi para guibáninu modo ná cuerpu stinu. 13  Purtiʼ pa nabánitu para gúnitu ni ná cuerpu stitu la? seguru zátitu. Peru pa gacané espíritu laatu guutitu ca pecadu ni nuu lu cuerpu stitu la? zabánitu. 14  Purtiʼ guiráʼ ca ni cayuni ni ná espíritu stiʼ Dios, laacaʼ nga ca xiiñiʼ Dios. 15  Cadi zácaxatu gucuaatu ti espíritu para gácatu esclavu ne guidxíbitu sti biaje, sínuque gucuaatu ti espíritu para guni adoptar Dios laatu casi xiiñiʼ, espíritu ni rucaa laanu gábinu laabe: «¡Abba,* Bixhozeʼ!». 16  Ne espíritu ca nga rabi* espíritu stinu xiiñiʼ Dios laanu. 17  Yanna, pa xiiñiʼ Dios laanu, laaca zacaanu herencia —zudii Dios laanu herencia ne laaca zacaanu herencia ni chicaa Cristu—, pa nuunu dispuestu guni sufrirnu casi biʼniʼ sufrir Cristu para guisacanenu laa juntu. 18  Purtiʼ naa rabeʼ gastiʼ nga ca yuubaʼ napaʼ yanna pa guchaagaʼ ni né guiráʼ recompensa* ni chiguihuinni luguianu. 19  Purtiʼ maʼ cabeza si creación dxi guihuinni gloria stiʼ ca xiiñiʼ Dios. 20  Purtiʼ biliibi creación para cadi iquiiñeʼ ni,* peru cadi pur racalaʼdxiʼ ni, sínuque purtiʼ zacá nga gucalaʼdxiʼ ni bindiibi ni, ne biʼniʼ ni purtiʼ nuu esperanza 21  zedandá dxi maʼ qué zaca creación esclavu stiʼ pecadu ne guendaguti ne zaca ni libre cásica ca xiiñiʼ Dios. 22  Purtiʼ nánnanu juntu cacaalaʼdxiʼ creación ne juntu cayacaná ni dede yanna. 23  Ne cadi ngasi, sínuque né laanu, ca ni gucuaa espíritu primé, laaca cacaaláʼdxinu ndaaniʼ ladxidoʼno laga cabézasinu guni adoptar Dios laanu casi xiiñiʼ, cabézanu gácanu libre de cuerpu stinu purtiʼ bilá Cristu laanu. 24  Purtiʼ bilanu pur esperanza riʼ. Pa maʼ rihuinni esperanza riʼ, maʼ cadi esperanza diʼ ni, ¿ribeza xa binni ti cosa ni maʼ cayuuyaʼ? 25  Peru pa cabézanu ni qué ridúʼyanu, zuni huantarnu laga cabézanu ni. 26  Laaca racané espíritu laanu ora nuunu débil. Purtiʼ nuu tiru qué ridxélanu xi guinábanu ora runi orarnu ne ricaaláʼdxisinu, óraque maʼ espíritu que riníʼ pur laanu nezalú Dios. 27  Peru ni ruuyaʼ xi nuu ndaaniʼ ladxidóʼ binni nanna xii nga racalaʼdxiʼ espíritu, purtiʼ laani nga riniʼni pur ca xpinni Dios* para gacaneni laacaʼ. 28  Nánnanu riguixhe chaahuiʼ Dios guiráʼ cosa para gacaneni ca binni nadxiibe. Laacaʼ nga ca ni gulibe según ni cá íquebe gúnibe.* 29  Purtiʼ dede ante maca nánnabe de ca ni chindibe* ne biʼniʼ decidirbe gácacaʼ casi Xiiñibe, ti gaca Cristu baʼduʼ lugola lade guiráʼ ca biʼchiʼ. 30  Ne ca ni biʼniʼ decidirbe* gaca casi Xiiñibe la? guníʼnebe laacaʼ ne guniʼbe nácacaʼ binni nachaʼhuiʼ, ne últimu la? bisisácabe laacaʼ.* 31  Yanna, ¿xi zanda guininu de ca cosa riʼ yaʼ? Pa nuu Dios pur laanu, ¿tu zanda gucaalú laanu yaʼ? 32  Pa qué lica ñuni dudarbe ora bidiibe Xiiñibe pur guiranu, ¿ñee qué zácabe nachaʼhuiʼ ora gudiibe laanu guiráʼ ni chigudiibe Xiiñibe la? 33  ¿Tu laa zanda cuʼ xqueja ca ni maʼ gulí Dios yaʼ? Dios nga ni maʼ guníʼ nacháʼhuicabe.* 34  ¿Tu laa zanda guni condenar laacabe yaʼ? Cristu Jesús nga gutiʼ ne biasa de lade gueʼtuʼ, ne maʼ nuu ladu derechu stiʼ Dios ne laaca riníʼ pur laanu. 35  ¿Xii ndiʼ zanda guxheleʼ laanu de Cristu ni nadxii laanu yaʼ? ¿Guendanagana la? ¿Yuubaʼ la? ¿Ora sanándacabe* laanu la? ¿Hambre la? ¿Ora gastiʼ ni gácunu la? ¿Ora nuunu lu peligru la? ¿Ora racalaʼdxiʼ tuuxa guuti laanu la? 36  Casi cá lu Stiidxaʼ Dios: «Pur lii siempre canayuuticabe laadu. Nápacabe laadu casi dendxuʼ ni maʼ chigati». 37  Neca gueeda guiráʼ ndiʼ luguianu, cayuni ganarnu pur ni gunnaxhii laanu. 38  Purtiʼ nannaʼ dxicheʼ nin guendaguti, nin guendanabani, nin ca ángel, nin ca gobiernu, nin ca cosa ni nuu yanna, nin ca cosa ni gueedaruʼ, nin poder, 39  nin ni nuu luguiáʼ, nin ni nuu xagueteʼ, ne ninruʼ sti creación qué zanda guxheleʼ laanu de guendarannaxhii stiʼ Dios ni rusihuinni Cristu Jesús Señor stinu.

Nota

O «zapa paz».
Lit. «cuerpu ni rati».
Ti diidxaʼ hebreu o arameu ni raca significar “¡bixhozeʼ!”, peru lu diidxazá la? casi ora nininu apá.
O «rudii testimonio né».
O «gloria».
O «lu inutilidad».
Lit. «ca santo».
O «según propósito stibe».
O «biʼniʼ predeterminarbe laacaʼ».
O «ca ni biʼniʼ predeterminarbe».
O «ne ca ni guniʼbe naca justo laaca biʼniʼ glorificarbe laacaʼ».
O «justo laacabe».
O «guni perseguírcabe».