Romanos 6:1-23

  • Ridxaa xquendanabáninu ora gaca bautizarnu lu guendaguti stiʼ Cristu (1-11)

  • «Cadi gudiitu lugar guni mandar pecadu lu cuerpu stitu» (12-14)

  • Dxiqué gúcatu esclavu stiʼ pecadu, yanna maʼ nácatu esclavu stiʼ Dios (15-23)

    • Ni riaxa pecadu nga guendaguti; regalu ni rudii Dios nga guendanabani (23)

6  Yanna, ¿xi guininu yaʼ? ¿Ñee zúnirunu ni ná pecadu para jmaruʼ si gaca Dios nachaʼhuiʼ né laanu la?*  ¡Qué chuʼ dxi gaca nga! Pa maʼ gútinu para pecadu, ¿xiñee ndiʼ guibánirunu para laani yaʼ?  ¿O qué gánnatu guca bautizar guiranu para chuʼnu tobi si né Cristu Jesús ne laaca guca bautizarnu lu guendaguti stibe la?  Ra guca bautizarnu lu guendaguti stibe la? bigáʼchinenu laabe. Nga runi, cásica biasa Cristu de lade gueʼtuʼ pur poder stiʼ Bixhoze, laanu laaca naquiiñeʼ guidxaa xquendanabáninu.*  Pa maʼ gúcanu tobi si né laabe ra gútibe la? laaca zácanu tobi si né laabe ra guiásanu de lade gueʼtuʼ cásica biásabe.  Purtiʼ nánnanu gucuá Cristu lu yaga ne gucuánebe modo bibáninu dxiqué ti guniti cuerpu* stinu poder ne maʼ cadi gácanu esclavu stiʼ pecadu.  Purtiʼ ni maʼ guti la? maʼ guca perdonar ca pecadu stiʼ.  Pa maʼ gutinenu Cristu la? laaca runi crenu zabaninenu laabe.  Purtiʼ nánnanu maʼ nabani Cristu,* ne maʼ qué zati; maʼ qué runi mandar guendaguti laabe. 10  Ti biaje si nga gútibe para cueebe pecadu ne maʼ qué ziuuruʼ dxi gátibe, ne yanna ra maʼ nabánibe la? nabánibe para Dios. 11  Zaqueca nga laatu, lagaca casi gueʼtuʼ para pecadu, peru laguibani para Dios pur Cristu Jesús. 12  Nga runi cadi gudiitu lugar guni mandar pecadu lu cuerpu* stitu para gúnitu ni ná. 13  Ne cadi gudiitu cuerpu stitu pecadu para gúnitu ni cadi jneza, sínuque lagudii laatu Dios casi ñaca maʼ bibánitu de lade gueʼtuʼ. Lagudii cuerpu stitu Dios para gúnitu ni jneza. 14  Maʼ cadi naquiiñeʼ guni mandar pecadu laatu, purtiʼ maʼ cadi nuutu xaʼnaʼ ley, sínuque maʼ nuutu lu guendanachaʼhuiʼ stiʼ Dios.* 15  ¿Yanna yaʼ? ¿Ñee zuni cometernu ti pecadu purtiʼ si maʼ cadi nuunu xaʼnaʼ ley, o purtiʼ si maʼ gucuaanu guendanachaʼhuiʼ stiʼ Dios la?* ¡Qué chuʼ dxi gaca nga! 16  ¿Ñee qué gánnatu ndiʼ la? Pa gudiitu laatu tuuxa para gácatu esclavu ne guzuubatu stiidxaʼ, maʼ nácatu esclavu stiʼ purtiʼ ruzuubatu stiidxaʼ. Nga runi pa nácatu esclavu stiʼ pecadu, zineni laatu lu guendaguti, peru pa nácatu esclavu stiʼ Dios ne guzuubatu stiidxaʼ, zácatu binni runi ni jneza. 17  Dxiqué gúcatu esclavu stiʼ pecadu, peru xquixe peʼ Dios maʼ rinándatu ni rusiidiʼ laatu de guidubi ladxidoʼto. 18  Cumu maʼ bireetu de lu náʼ pecadu la? maʼ nácatu esclavu stiʼ Dios ne maʼ rúnitu ni jneza. 19  Canieniaʼ laatu casi riníʼ binni purtiʼ débil laatu.* Cásica bidiitu cuerpu stitu para gácatu esclavu stiʼ guiráʼ cosa yuudxuʼ* ne cosa malu, zaqueca lagudii cuerpu stitu casi esclavu para gúnitu ni jneza ne ni nayá.* 20  Purtiʼ dxi gúcatu esclavu stiʼ pecadu, guirutiʼ nucaa laatu ñúnitu ni jneza. 21  Yanna, ¿xi resultadu* gupa guiráʼ ni bíʼnitu dxiqué yaʼ? Puru cosa ni rusituí lutu yanna, ne resultadu stini nga guendaguti. 22  Peru yanna, ra maʼ cadi nácatu esclavu stiʼ pecadu la? maʼ beeda gácatu esclavu stiʼ Dios, nga runi maʼ puru cosa nayá rúnitu* ne resultadu stini nga guendanabani ni qué zaluxe. 23  Purtiʼ ni riaxa pecadu nga guendaguti, peru regalu ni rudii Dios nga guendanabani ni qué zaluxe pur Cristu Jesús Señor stinu.

Nota

Lit. «guidale bondad inmerecida». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
Lit. «gápanu ti guendanabani nacubi».
Lit. «cuerpu pecador».
Lit. «maʼ biasa Cristu de lade gueʼtuʼ».
Lit. «cuerpu ni rati».
O «lu bondad inmerecida stiʼ Dios». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
O «bondad inmerecida stiʼ Dios». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
Lit. «débil beela láditu».
O «para gácatu esclavu stiʼ inmundicia», «para gácatu esclavu stiʼ impureza».
O «santo».
Lit. «xi fruto».
Lit. «maʼ rudiitu fruto de santidad».