Romanos 12:1-21

  • Lagudii cuerpu stitu casi ti sacrificiu nabani (1, 2)

  • Nápanu gadxé gadxé gracia peru nácanu ti cuerpu si (3-8)

  • Conseju de modo guibani ca ni dxandíʼ xpinni Cristu (9-21)

12  Nga runi hermanu caʼ, cumu riá Dios laanu, rinabaʼ laatu gudiitu cuerpu stitu casi ti sacrificiu nabani, santo ne ni chuulaʼdxiʼ Dios. Zacá zaquiiñetu xquendabiaanitu para gúnitu xhiiñaʼ Dios.  Ne cadi chinándatu modo nabani binni tiempu riʼ,* sínuque laguchaa modo riníʼ íquetu, ti ganna chaahuitu xi racalaʼdxiʼ Dios gúnitu,* ni nachaʼhuiʼ, ni chuulaʼdxiʼ ne ni jneza.  Cumu guca Dios nachaʼhuiʼ né naa,* cayabeʼ cada tobi de laatu cadi guiníʼ ique jma risaca que biaʼ naca, sínuque gusihuinni riníʼ ique jneza, según fe ni bidii Dios cada tobi.  Purtiʼ cásica ti cuerpu napa stale ndaa, peru gadxé gadxé ni runi cada ndaa,  zaqueca nga laanu, neca stálenu, nácanu ti cuerpu si purtiʼ nuunenu Cristu tobi si, peru cada tobi de laanu nácanu ti ndaa de cuerpu que ni caquiiñeʼ gacané xcaadxi laa.  Yanna, cumu guca Dios nachaʼhuiʼ né laanu,* nápanu gadxé gadxé gracia,* pa nápanu gracia para guni profetizarnu la? guni profetizarnu biaʼ fe ni nápanu;  pa nápanu gracia para guni servirnu la? gúninu ni biaʼ gándatiʼ;* pa nápanu gracia para gusíʼdinu la? gusíʼdinu;  ni napa gracia para cuʼ gana stobi la? guni ni; ni rudii la? guni ni de guidubi ladxidóʼ; ni zániru la? guni ni né gana; ni gapa misericordia la? guni ni né guendanayecheʼ.  Lagannaxhiisaa de guidubi ladxidoʼto. Lagacananalaʼdxiʼ ni nadxabaʼ; laguni ni jneza.* 10  Lagannaxhiisaa cásica nadxiitu familia stitu. Primeca laatu nga gusihuínnitu runi respetartu xcaadxi binni. 11  Laguni dxiiñaʼ, cadi gácatu nachaabaʼ. Lagusihuinni nápatu stale espíritu santu.* Lagaca esclavu stiʼ Jehová.* 12  Lachuu nayecheʼ pur esperanza stitu. Laguni huantar ora maʼ cadíʼditu lu ti guendanagana. Cadi gusaana de guni orartu. 13  Lagacané ca hermanu* ora caquiiñecaʼ xiixa. Laguidxaagalú binni ra lídxitu. 14  Laguinabaʼ Dios cuʼ ndaayaʼ ca ni canazananda laatu; laguinabaʼ ndaayaʼ para laacaʼ ne cadi guinábatu mal. 15  Laguiechené ca ni nuu nayecheʼ; laguunané ca ni cayuunaʼ. 16  Laguizaalaʼdxiʼ binni, cásica rizaaláʼdxitu laatu; cadi gácatu orgulloso, sínuque lagaca humilde. Cadi guiníʼ íquetu jma nuu xpiaanitu. 17  Cadi uquíxetu ni gúnicabe laatu. Laguiníʼ ique xii nga ni jneza para binni. 18  Laguni biaʼ gándatiʼ para chuʼtu en paz né guiráʼ binni. 19  Hermanu ni nadxieeʼ caʼ, cadi uquíxetu ni gúnicabe laatu, sínuque lagusaana ni lu náʼ Dios. Purtiʼ sicaríʼ cá lu Stiidxaʼ Dios: «“Naa xcuentaʼ ni;* naa uquixeʼ ni laacabe”, ná Jehová».* 20  Peru «pa candaana enemigu stiluʼ, bidii ni gó; pa cayati nisa, bidii nisa gueʼ; purtiʼ ora gúniluʼ ni la? zucuiluʼ ti montón guí galaa ique».* 21  Cadi gudiiluʼ lugar guni ganar ni nadxabaʼ lii, sínuque biʼniʼ ganar ni nadxabaʼ pur ni nachaʼhuiʼ.

Nota

O «lu era riʼ», «lu sistema riʼ». Biiyaʼ Glosario, sistema.
O «xii nga voluntad stiʼ Dios».
O «Pur bondad inmerecida ni gucuaaʼ». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
Lit. «biaʼ bondad inmerecida ni gucuaanu». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
Lit. «don».
O «pa runi ministrarnu la? gúninu biaʼ gándatiʼ lu ministeriu riʼ».
Lit. «laiguiidiʼ cueʼ ni nachaʼhuiʼ».
Lit. «Laguni fulgurar né espíritu».
Biiyaʼ Glosario.
Lit. «ca santo».
O «Naa gacaʼ vengar».
Biiyaʼ Glosario.
Raríʼ caniʼbe para gaca calmar binni ne iguudxi ladxidóʼ.