Hebreos 6:1-20

  • Guni seguirnu dede ra gácanu ti binni huaniisi (1-3)

  • Ca ni maʼ bixeleʼ de ni runi cré, casi ñaca nucaacaʼ Xiiñiʼ Dios lu yaga sti biaje (4-8)

  • Naquiiñeʼ gápatu confianza zaca ni cabézatu (9-12)

  • Zuni cumplir Dios promesa stiʼ (13-20)

    • Qué ruchaa promesa ne juramentu stiʼ Dios (17, 18)

6  Cumu maʼ bizíʼdinu ca cosa ni jma naquiiñeʼ gánnanu de Cristu la?* guni seguirnu dede ra gácanu ti binni huaniisi* ne cadi guibiguétanu lu ni maca bizíʼdinu,* casi gaca arrepentirnu de ca cosa ni qué iquiiñeʼ ni bíninu, de gápanu fe Dios,  de guendariuunisa, de ora riguixhenácabe luguiáʼ tuuxa,* de dxi guibani ca gueʼtuʼ ne de juiciu stiʼ Dios.*  Ne ndiʼ nga ni zúninu pa naʼ Dios.  Purtiʼ nuu caadxi binni guyuu lu biaaniʼ stiʼ Dios dxiqué ne gucuaacaʼ regalu ni zeeda de guibáʼ, gucuaacaʼ espíritu santu,  gucuaacaʼ Stiidxaʼ Dios, bidiicaʼ cuenta galán ni ne biiyacaʼ guiráʼ ndaayaʼ* ni chigueeda despué,*  peru yanna maʼ bixélecaʼ de ni runi crecaʼ, ne maʼ nagana gacanenu laacaʼ para gaca arrepentircaʼ, purtiʼ casi ñaca laapecaʼ nucaacaʼ Xiiñiʼ Dios sti biaje lu ti yaga* para guxidxi binni laa.  Zeeda gaca binni casi ti layú, purtiʼ ora maʼ güeʼ layú ca nisaguié la? ricaa ni ti ndaayaʼ stiʼ Dios, ne despué rudiini ti cosecha galán para ca ni biʼniʼ dxiiñaʼ luni.  Peru pa puru guichi guindani luni la? qué zaquiiñeʼ ni ne ziaba maldición stiʼ Dios luni ne zacá guí ni.  Peru neca cayábidu ndiʼ laatu, hermanu caʼ ni nadxiidu, nuudu seguru jma galán ca ndaayaʼ ni zacaatu ne ni zacané laatu guilatu. 10  Purtiʼ nánnanu jneza runi Dios* ne qué zusiaandaʼ guiráʼ ni maʼ bíʼnitu pur ca hermanu,* ne dede yanna cayúnirutu ni purtiʼ rusihuínnitu nadxiitu nombre stibe. 11  Peru racaláʼdxidu guni cada tobi de laatu dxiiñaʼ né gana, ti gápatu confianza zaca ni cabézatu dede dxi gueeda fin, 12  para cadi gácatu nachaabaʼ, sínuque chinándatu ejemplu stiʼ ca binni ni gucuaa promesa stiʼ Dios, purtiʼ gúpacaʼ fe ne paciencia. 13  Purtiʼ dxi bi’ni’ Dios ti promesa Abrahán, bi’ni’ jurarbe pur laabe, purtiʼ gástiruʼ stobi jma napa poder que laabe para guni jurarbe pur laa. 14  Nabe rábibe Abrahán: «Dxandíʼ zaguaa’ ndaayaʼ lii ne zutaleʼ ca xiiñiluʼ».* 15  Nga runi guleza Abrahán ne qué niree gana dede dxi gucuaa promesa ni guníʼ Dios gudii laa. 16  Ora guni jurar ti binni pur tuuxa jma risaca que laa la? rusihuinni juramentu ca dxandíʼ zuni binni ca ni maʼ guníʼ ne racá riluxe guiráʼ discusión stícabe. 17  Zacaca nga biʼniʼ Dios, biʼniʼ ti juramentu ti ganna ca binni ni chiguicaa herencia ni biʼniʼ prometerbe dxandíʼ zúnibe ni maʼ gudixhe íquebe ne qué zuchaabe ni. 18  Qué zanda diʼ guchaa guiropaʼ cosa* ni maʼ biʼniʼ Dios riʼ ne qué zanda diʼ gusiguiibe, ne bíʼnibe ni ti cadi guireʼnu gana ne guyúbinu gacanebe laanu, ti zacá guinaaze dxiichinu esperanza ni nápanu.* 19  Naaze dxiichiʼ esperanza riʼ xpídanu,* cásica rinaaze dxiichiʼ ti ancla barcu ne nánnanu zaca cumplir ni, ne zacané esperanza riʼ laanu tídinu ra nanda cortina,* 20  ra maʼ gudiʼdiʼ Jesús ne maʼ bixhélebe ti neza ne maʼ biʼniʼ chaahuibe ni para gacanebe laanu, ne qué ziuu dxi gusaana de gácabe sumo sacerdote* casi Melquisedec.

Nota

O «Yáquexa maʼ bizíʼdinu ca enseñanza básica de Cristu».
O «gácanu ti binni maduro».
O «cadi guibiguetaʼ quíxhenu fundamentu».
O «imposición de manos». Biiyaʼ Glosario.
O «juiciu eterno».
Lit. «ca poder».
O «lu sistema ni gueeda». Biiyaʼ Glosario, sistema.
O «madero». Biiyaʼ Glosario.
O «cadi injusto Dios».
Lit. «pur ca santo».
O «descendencia stiluʼ».
Raríʼ caniʼbe de promesa ne juramentu ni maʼ biʼniʼ Dios.
Lit. «ni nuu nezalunu».
O «alma stinu». Biiyaʼ Glosario.
Raríʼ caniʼbe de cortina ni runi separar santo ne santísimo stiʼ templu.
Biiyaʼ Glosario.