Hebreos 10:1-39

  • Maʼ qué riquiiñeʼ ca sacrificiu ra ruuticabe maniʼ (1-4)

    • Napa Ley que ti bandáʼ (1)

  • Ti biaje si nga guti Cristu ne maʼ qué ziuuruʼ dxi gaca ni (5-18)

  • Ti neza nacubi ni ziné laanu lu guendanabani (19-25)

    • «Cadi gusaana de chuunu ca reunión stinu» (24, 25)

  • Ni zazaaca pa laapenu guni practicarnu pecadu (26-31)

  • Naquiiñeʼ gápanu confianza ne fe para guni huantarnu (32-39)

10  Yanna, cumu napa Ley que ti bandáʼ stiʼ ca cosa galán ni chigueedaruʼ, peru cadi laa diʼ ni nga ca cosa galán que la? qué zanda diʼ gacaneni* ca ni runi adorar Dios gácacaʼ perfectu pur ca sacrificiu ni rudiicaʼ guiráʼ iza.  Pa ñacaneni laacabe la? maʼ qué ñácaruʼ jma sacrificiu, maʼ ñuu ca ni runi xhiiñaʼ Dios* nayá, ne maʼ qué ñuni sentircaʼ nápacaʼ donda pur ca pecadu sticaʼ.  Ca sacrificiu ni rudiicabe guiráʼ iza que, rusietenaláʼdxini laacabe ca pecadu stícabe,  purtiʼ qué zanda diʼ guixá pecadu stiʼ binni né rini stiʼ toro ne stiʼ chiva.  Nga runi, ora beeda Cristu lu guidxilayú riʼ, gúdxibe Dios: «Cumu maʼ qué racaláʼdxiluʼ sacrificiu nin ofrenda la? biʼniʼ prepararluʼ ti cuerpu para naa.  Maʼ qué riuuláʼdxiluʼ* ofrenda ni ruzaaquicabe nin ofrenda pur pecadu.  Óraque gunieeʼ: “Dios stinneʼ, raríʼ nuaaʼ para guneʼ ni naluʼ (casi ruzeeteʼ Stiidxaluʼ* de naa)”».  Raríʼ ridúʼyanu guniʼbe primé: «Maʼ qué racaláʼdxiluʼ ne maʼ qué riuuláʼdxiluʼ* sacrificiu nin ofrenda, nin ofrenda ni ruzaaquicabe* nin ofrenda pur pecadu». Laacani nga ca sacrificiu ni rudii binni casi ná Ley.  Ne laaca guniʼbe: «Raríʼ nuaaʼ para guneʼ ni naluʼ».* Ra guniʼbe zacá la? guleebe ni nayooxhoʼ* que ne guluube ni nacubi.* 10  Ne yanna maʼ guca ni ná Dios* ra guca santificarnu pur Jesucristu dxi bidii cuerpu stiʼ casi sacrificiu ti biaje si ne maʼ qué ziuuruʼ dxi gúnibe ni. 11  Guiráʼ dxi reeda ca sacerdote que para gúnicaʼ xhiiñaʼ Dios,* ne ngueca ca ngueca sacrificiu rudiicabe ne rúnicabe ni stale biaje, peru qué randa diʼ ruxhiácani guiráʼ xixé pecadu stiʼ binni. 12  Peru Cristu la? ti sacrificiu si nga bidii pur ca pecadu stiʼ binni ne maʼ qué ziuuruʼ dxi gúnibe ni ne maʼ zúbabe ladu derechu stiʼ Dios, 13  cabézabe dede ora maʼ quixheʼ Dios ca enemigu stibe casi banguhuiiniʼ para quixhe ñeebe. 14  Peru ti sacrificiu si nga bidiibe para gacanebe ca binni ni maʼ guleechú Dios* gácacaʼ perfectu ne maʼ qué ziuuruʼ dxi gúnibe ni. 15  Ne nánnanu zacá ni purtiʼ ndiʼ nga ni ná espíritu santu: 16  «Purtiʼ ndiʼ nga pactu* ni chiguneniaʼ laacabe ora maʼ guedandá ca dxi que —ná Jehová—.* Zaguaaʼ ca ley stinneʼ ndaaniʼ ladxidóʼcabe ne zucaaʼ ni lu xquendabiaanicabe». 17  Ne laaca guniʼruʼ: «Ne maʼ qué zietenaladxeruaʼ de ca pecadu stícabe ne ca cosa malu ni bíʼnicabe». 18  Zacá nga laani, pa maʼ guca perdonar pecadu la? maʼ cadi caquiiñeruʼ gudiicabe ofrenda pur pecadu. 19  Nga runi hermanu caʼ, pur rini stiʼ Jesús maʼ qué ridxíbinu sanu ndaaniʼ neza ni ziné laanu ndaaniʼ lugar santo* 20  —bixhélebe ti neza nacubi para laanu ni ziné lu guendanabani, casi ora nuxhélebe ti cortina, laani nga xcuérpube— 21  ne yáquexa maʼ nápanu ti sacerdote nandxóʼ ni cayapa ra lidxi Dios, 22  guidxíñanu ra nuu Dios de guidubi ladxidoʼno ne gápanu ti fe naguidxi, purtiʼ maʼ nayá ladxidoʼno ne conciencia* stinu de guiráʼ cosa malu, ne maʼ biaʼriʼ cuerpu stinu né nisa nayá. 23  Cadi guni dudarnu ora gábinu binni xi esperanza nápanu ne cadi gusaana de gúninu ni, purtiʼ zanda guni crenu ni biʼniʼ promesa ca. 24  Ne naquiiñeʼ gucáʼ íquenu gacanésaanu* ti guiale de ndaaniʼ ladxidoʼno gannaxhiisaanu ne gúninu cosa galán, 25  ne cadi gusaana de chuunu ca reunión stinu, casi runi ca ni maʼ biaa cadi cheʼ. Ni gúninu nga cúʼsaanu gana laanu, ne jmaruʼ si yanna ra cadúʼyanu jma maʼ gaxha nuu dxi stiʼ Dios. 26  Purtiʼ pa maʼ biziidiʼ chaahuinu* ni dxandíʼ ne laapenu guni practicarnu pecadu la? maʼ gástiruʼ sacrificiu ni gudiʼnu pur ca pecadu stinu, 27  sínuque guidxíbinu purtiʼ zaca castigarnu ora gueeda xiana stiʼ Dios casi ti bele para gunitilú ca ni cucaalú laa. 28  Dxiqué, pa gucheené tuuxa Ley stiʼ Moisés ne gudii chupa o chonna testigu testimonio de laani la? maca ziguuticabe laa ne qué ziácabe laa. 29  ¿Ñee cadi rábitu jma naroʼbaʼ castigu runi merecer binni ni gutuñee Xiiñiʼ Dios ne qué gusisaca rini stiʼ pactu ni biquiiñeʼ Dios para biʼniʼ santificar laabe, ne guchiichi ne guni despreciar espíritu ni rusihuinni pabiáʼ nachaʼhuiʼ Dios la?* 30  Purtiʼ maʼ runibiaʼnu ni guníʼ ca diidxaʼ riʼ: «Naa xcuentaʼ ni;* naa uquixeʼ ni laacabe». Ne laaca cá ca diidxaʼ riʼ: «Zuni juzgar Jehová* xquidxi». 31  Nabé naná ora gueeda guiaba binni lu náʼ Dios ni nabani. 32  Nga runi, gatigá laguietenalaʼdxiʼ xi guiráʼ biʼniʼ huantartu ne guiráʼ sufrimientu gudíʼditu dxi nacubi biuutu lu biaaniʼ stiʼ Dios. 33  Guyuu biaje biiyaʼ binni modo biʼniʼ chárcabe laatu* ne modo guzanándacabe laatu,* ne guyuu biaje bíʼnicabe ni ca hermanu stitu peru qué nusaanatu laacaʼ. 34  Purtiʼ biatu ca ni deguyoo ne biéchetu ora gulaʼnaʼ binni ca cosa stitu, purtiʼ nánnatu nápatu ti herencia jma galán ne tobi ni jma zandaa. 35  Nga runi cadi guidxíbitu,* purtiʼ pur laani naroʼbaʼ premiu zacaatu. 36  Purtiʼ caquiiñeʼ guni huantartu, ti ora maʼ bíʼnitu ni ná Dios la? guicaatu ni maʼ biʼniʼ prometerbe laatu. 37  Purtiʼ maʼ sti «tiempuhuiiniʼ si», ne «zedandá ni zeeda que ne maʼ qué zandaa». 38  «Peru zabani binni nachaʼhuiʼ* pur fe stiʼ», ne «ni guixeleʼ purtiʼ cadxibi la? maʼ qué ziecheniaʼ laa». 39  Peru laanu cadi nácanu casi ca binni ni rixeleʼ purtiʼ cadxibi ne rinitilú, sínuque nácanu binni ni napa fe ne ni rulá xquendanabani.*

Nota

O zándaca «qué zanda diʼ gacané ca hombre que».
O «ca ni rudii serviciu sagradu».
O «Maʼ que runi aprobarluʼ».
Lit. «rollo stiʼ libru».
O «ne qué ñuni aprobarluʼ».
O «nin ofrenda quemada».
O «voluntad stiluʼ».
Lit. «primé». Raríʼ caniʼbe de ca sacrificiu ne ca ofrenda ni rudii binni casi ná Ley.
Lit. «guiropa». Zándaca ni caniʼbe raríʼ nga sacrificiu de rescate ni guca casi ná Dios.
O «voluntad stiʼ Dios».
O «para gudiicaʼ ti serviciu santo».
O «ca ni cayaca santificar».
Biiyaʼ Glosario.
Biiyaʼ Glosario.
Raríʼ caniʼbe de lugar santo ni nuu guibáʼ.
Raríʼ caniʼbe maʼ nayá nuucani ra biruba rini stiʼ Jesús.
O «guizaaladxisaanu».
O «maʼ nápanu conocimientu exactu de».
O «espíritu ni rusihuinni bondad inmerecida stiʼ Dios». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
O «Naa gacaʼ vengar».
Biiyaʼ Glosario.
O «biʼniʼ insultárcabe laatu».
O «biʼniʼ perseguírcabe laatu».
Lit. «cadi gunítitu confianza ora guiniʼtu».
O «justo».
O «alma stiʼ». Biiyaʼ Glosario, alma.