2 Tesalonicenses 2:1-17

  • Hombre malu (1-12)

  • «Laguzuhuaa chaahuiʼ» (13-17)

2  Yanna la? hermanu caʼ, chiguzéʼtedu de presencia* stiʼ Jesucristu Señor stinu ne de ora maʼ chuʼnu tobi si né laa. Canábadu laatu  cadi gudiitu lugar casi zeʼ tuuxa quiteʼ laatu ne cadi gudiitu lugar guchíbicabe laatu neca guiníʼcabe ti profecía,* ora gábicabe laatu xiixa nin ora gábicabe laatu laadu biséʼndadu ti carta ra cayete maʼ bedandá dxi stiʼ Jehová.*  Cadi lica gudiitu lugar quítecabe* laatu, purtiʼ primeru naquiiñeʼ guihuinni ca apóstata* ne guihuinni hombre ni cucheené ley,* ni nexheʼ guinitilú que, oracaruʼ nga guedandá dxi que.  Rucaalube ne jma rusisácabe laabe lade ca ni nuu casi dios ne lade ca cosa ni runi adorar binni. Nga runi ribibe ndaaniʼ templu stiʼ Dios ne riniʼbe nezalú binni nácabe ti dios.  ¿Ñee qué rietenaláʼdxitu maca gudxeʼ ni laatu dxi nuaaʼ ra nuutu la?  Yanna maʼ nánnatu xi cucueeza laabe, ti cadi guihuínnibe ante de dxi nexheʼ gaca ni.  Nagaʼchiʼ cayaca guiráʼ cosa malu ni cayuni hombre riʼ, ne zácaruʼ ni nagaʼchiʼ dede ora maʼ qué guinni ni cucueeza laabe que.  Oraqueruʼ nga guihuinni hombre ni cucheené ley que.* Zadxiña dxi zunitilú Señor Jesús laabe né poder stiʼ ca diidxaʼ ni riree ruaa* ne zunduuxeʼ laabe lu presencia stiʼ.*  Peru zahuinni hombre ni cucheené ley riʼ* pur poder stiʼ Binidxabaʼ ne zuni guiráʼ clase milagru, zudii señal ne zuni cosa ni guidxagayaa binni para si quiteʼ binni. 10  Zuni hombre riʼ stale cosa ni cadi jneza para quiteʼ ca ni maʼ nuu para guinitilú.* Ne zeeda gaca ni ti castigu para laacaʼ purtiʼ qué ñannaxhiicaʼ ni dxandíʼ para nilacaʼ. 11  Nga runi zudii Dios lugar chuʼ xiixa ni quiteʼ laacabe para guni crécabe ni cadi dxandíʼ, 12  ti zacá gaca juzgárcabe purtiʼ qué ñuni crécabe ni dxandíʼ, sínuque jma guyuuláʼdxicabe gúnicabe ni cadi jneza. 13  Nadxii Jehová* laatu, hermanu caʼ, ne siempre naquiiñeʼ gudiʼdu xquixe peʼ Dios pur laatu, purtiʼ maʼ xadxí gulí Dios laatu para guilatu ra bisiá laatu né espíritu stiʼ purtiʼ biʼniʼ cretu ni dxandíʼ. 14  Pur ca noticia galán ni biʼniʼ predicardu ra nuutu nga guníʼnebe laatu para guilatu, ti gácatu binni risaca casi risaca Jesucristu Señor stinu.* 15  Nga runi, hermanu caʼ, laguzuhuaa chaahuiʼ ne cadi gusiaandatu ca cosa ni bisíʼdidu laatu* dxi guyuʼdu ra nuutu, pur ni gunidu o pur ti carta. 16  Ne Dios Bixhózenu, ni nadxii laanu ne ni riguixhedxí ladxidoʼno ne rudii laanu ti esperanza pur guendanachaʼhuiʼ stiʼ,* laa né Señor Jesucristu 17  quixhedxicaʼ ladxidoʼto ne gudiicaʼ laatu stipa para gúnitu ni jneza ne guiniʼtu ni jneza.

Nota

Biiyaʼ Glosario.
Biiyaʼ Glosario.
Biiyaʼ Glosario.
O «guni seducírcabe».
Biiyaʼ Glosario, apostasía.
O «hombre del desafuero».
O «hombre del desafuero».
Lit. «espíritu stiʼ ruaa».
Lit. «ora guihuinni presencia stiʼ». Biiyaʼ Glosario, presencia.
O «hombre del desafuero».
O «ca ni maʼ cayati».
Biiyaʼ Glosario.
Lit. «ti ugaandatu gloria stiʼ Jesucristu Señor stinu».
 Lit. «laguinaaze dxiichiʼ ca tradición ni bisíʼdidu laatu».
O «pur bondad inmerecida stiʼ». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.