1 Tesalonicenses 4:1-18

  • Gudixhená Pablo laacabe de pecadu sexual (1-8)

  • Jmaruʼ si naquiiñeʼ gannaxhiisaacabe (9-12)

    • «Cadi chuʼtu lu xpida binni» (11)

  • Ca ni gatiʼ ne nuucaʼ tobi si né Cristu la? ziásacaʼ primé (13-18)

4  Hermanu caʼ, maʼ bisíʼdidu laatu guibánitu modo racalaʼdxiʼ Dios ne maʼ cayúnitu ni. Yanna canábadu laatu ne cayuni rogardu laatu jmaruʼ si gúnitu ni, casi ñaca Señor Jesús canabaʼ ni laatu.  Maʼ nánnatu xi guiráʼ gudixhe Señor Jesús gábidu laatu gúnitu.  Purtiʼ ndiʼ nga ni racalaʼdxiʼ Dios: naquiiñeʼ gaca xpídatu nayá,* ne guni rechazartu pecadu sexual.*  Cada tobi naquiiñeʼ guni controlar cuerpu stiʼ ti gaca ni nayá* ne chuulaʼdxiʼ Dios modo nabani.*  Cadi gácatu casi ca binni de xcaadxi guidxi* ni qué runibiáʼ Dios, ca ni riuulaʼdxiʼ chuʼné tu gapa gana dede qué randa rucueeza laa* ne nisi laani maʼ cá ique.  Nin tobi de laatu cadi guniná ne cadi guni aprovechar de hermanu stiʼ ra guni ca cosa ni bizéʼtenu riʼ, purtiʼ zuni castigar Jehová* tu guni guiráʼ ca cosa riʼ. Maca gúdxidu ni laatu ne yanna maʼ cusiene chaahuidu ni laatu sti biaje.  Maʼ guniʼné Dios laanu peru cadi para gaca xpídanu nabiidiʼ, sínuque para gaca ni nayá.*  Nga runi, binni ni qué gulabi ni cusíʼdidu riʼ, cadi zácaxa cadi culabi binni, sínuque cadi culabi Dios. Laa ndaʼ nga rudii espíritu santu laatu.  Maʼ cadi caquiiñeʼ diʼ gucaʼdu ra nuutu para gábidu laatu gannaxhiisaatu casi nadxiitu familia stitu, purtiʼ Dios peʼ nga cusiidiʼ laatu gannaxhiisaatu. 10  Ne rihuinni cayúnitu ni, purtiʼ nadxiitu guiráʼ ca hermanu ni nuu guidubi Macedonia. Hermanu caʼ, canábadu laatu gannaxhiitu jma que biaʼ nadxiitu yanna. 11  Lagaca nadóʼ ne cadi chuʼtu lu xpida binni ne laguni dxiiñaʼ casi gúdxidu laatu gúnitu, 12  zacá qué zapa ca ni nuu fuera xi pur guiníʼ laatu ne qué ziaadxaʼ laatu gastiʼ. 13  Hermanu caʼ, racaláʼdxidu gánnatu xi nuu para ca binni ni maʼ guti* para cadi chuʼtu triste casi riuu binni ni qué gapa esperanza. 14  Purtiʼ pa runi crenu guti Jesús ne maʼ nabani la?* laaca runi crenu zusibani Dios ca xpinni Jesús ni maʼ guti* para chuʼcaʼ ra nuu Jesús. 15  Purtiʼ ni ná Jehová* nga ni chitídxidu laatu riʼ: ca ni nabániruʼ de laanu dede lu presencia* stiʼ Señor la? qué zazanírunu lu ca ni maʼ guti.* 16  Purtiʼ ziete Señor de guibáʼ, zudii orden né voz stiʼ arcángel* ne zaxidxi trompeta stiʼ Dios ne ca xpinni Cristu ni maʼ guti la? laacaʼ nga guiásacaʼ primé. 17  Ne despué, ca ni nabániruʼ de laanu la? ziasanenu laacabe* lade za para guidxaagalunu Señor lu bi, ne maʼ qué ziuuruʼ dxi guixélenu de Señor. 18  Laguiníʼ guiráʼ ni maʼ bizéʼtenu riʼ para gatadxí ladxidoʼto.

Nota

O «naquiñeʼ gácatu santo».
O «inmoralidad sexual». Lu diidxaʼ griegu la? pornéia. Biiyaʼ Glosario.
O «naquiiñeʼ guni controlar cuerpu stiʼ ti gaca ni santo».
O «guni respetar binni laa».
O «nación».
O «ca ni napa ti pasión sexual descontrolada».
Biiyaʼ Glosario.
O «para gácanu santo».
Lit. «ca ni nisiaasiʼ lu guendaguti».
Lit. «biasa».
Lit. «ca ni nisiaasiʼ lu guendaguti».
Biiyaʼ Glosario.
Biiyaʼ Glosario.
Lit. «ca ni nisaasiʼ lu guendaguti».
Biiyaʼ Glosario.
O «zaca arrebatarnenu laacabe».