1 Corintios 6:1-20

  • Ora rié ca xpinni Cristu nezalú justicia (1-8)

  • Ca ni qué ziuu lu Reinu stiʼ Dios (9-11)

  • Iquiiñecabe cuerpu stícabe para gusisácacabe Dios (12-20)

    • «¡Laguxooñeʼ de pecadu sexual!» (18)

6  Pa tobi de laatu napa problema né stobi, ¿zietu nezalú justicia* ra nuu binni ni qué runi adorar Dios ne cadi ra nuu ca xpinni Dios la?*  ¿Ñee qué gánnatu pa laatu nga ca xpinni Dios* ni chiguni juzgar guidxilayú la? Ne pa chiguni juzgartu guidxilayú, ¿ñee qué zanda guni juzgartu xiixa ni huaxiéʼ risaca la?  ¿Ñee qué gánnatu zuni juzgarnu ca ángel la? Yanna, ¿xiñee qué guni juzgartu ca cosa ni cayaca ládetu yaʼ?  Nga runi, pa naquiiñeʼ gaca juzgar ca cosa ni cayaca ládetu, ¿ñee zuyúbitu ca hombre ni guirutiʼ naca ndaaniʼ congregación para guni juzgar laatu la?  Cayabeʼ ndiʼ laatu para guituí lutu. ¿Ñee nin ti hombre nuu xpiaaniʼ cadi nuu ládetu para guni juzgar ne guni chaahuiʼ ca problema gapa ca hermanu stiʼ la?  Lugar de nga laga riné ti hermanu sti hermanu nezalú justicia, ¡nezalú binni ni qué runi cré Dios!*  Maʼ ti vergüenza nga para laatu ora rietu nezalú justicia. ¿Ñee cadi jma galán nudiitu lugar ñúnicabe laatu ni cadi jneza la?* ¿Ñee cadi jma galán nudiitu lugar niguítecabe laatu para ñáxhacabe stitu la?*  Peru lugar de ñúnitu zacá, laga laapetu rúnitu ni cadi jneza* ne laapetu riguítetu stobi para gáxhatu stiʼ, ¡ne dede ca hermanu stitu rúnitu zacá!  ¿Ñee qué gánnatu qué ziuu ca ni qué runi ni jneza* lu Reinu stiʼ Dios la?* Cadi quítetu laca laatu. Purtiʼ nin ca binni ni runi cometer pecadu sexual,* nin ca ni runi adorar bidóʼ, nin ca ni napa jnadxii,* nin ca muxeʼ, nin ca hombre ni riuuné muxeʼ,* 10  nin ca gubaanaʼ, nin ca ni ricá ique gapa jma,* nin ca binnigüeʼ,* nin ca ni riguu dí* ne nin ca ni runi extorsionar qué ziuucaʼ lu Reinu stiʼ Dios.* 11  Ne zacá nga guca chupa chonna de laatu dxiqué. Peru yanna maʼ nayá nuutu, maʼ guleechú* Dios laatu, maʼ ruuyabe laatu casi binni nachaʼhuiʼ* de lu lá Jesucristu Señor stinu, ne pur espíritu stiʼ Dios stinu. 12  Guiráʼ cosa zanda guneʼ, peru cadi guiráʼ diʼ ni zanda gacané naa. Guiráʼ cosa zanda guneʼ, peru qué zudieeʼ lugar guni controlar gastiʼ naa. 13  Guendaró la? para ndaaniʼ binni ni, ne ndaaniʼ binni la? para guendaró, peru zunitilú Dios guiropaʼ ni. Nuu cuerpu, peru cadi para pecadu sexual,* sínuque para Señor, ne Señor para cuerpu. 14  Ne cásica bisibani Dios Señor, zacaca zusibani* laanu né poder stiʼ. 15  ¿Ñee qué gánnatu pa naca cuerpu stitu parte de cuerpu stiʼ Cristu la? ¿Ñee zaxhaʼ ti ndaa cuerpu stiʼ Cristu para guneʼ ni tobi si né cuerpu stiʼ ti prostituta la? ¡Qué ziuu dxi! 16  ¿Ñee qué gánnatu ora chuʼné tuuxa ti prostituta, reeda gácacaʼ ti cuerpu si la? Purtiʼ sicaríʼ ná Dios: «Zaca guirópacaʼ tobi si».* 17  Peru ni nuu tobi si né Señor, zaníʼ ique casi riníʼ íquebe.* 18  ¡Laguxooñeʼ de pecadu sexual!* Sti clase pecadu la? qué runi biidiʼ cuerpu stiʼ binni, peru ni runi practicar pecadu sexual la? cayuni biidiʼ cuerpu stiʼ. 19  ¿Ñee qué gánnatu pa cuerpu stitu nga templu stiʼ espíritu santu, ni rudii Dios laatu ne nuu ni luguiatu la? Ne maʼ cadi stúbitu raca mandartu, 20  purtiʼ gudíxecabe ti preciu pur laatu. Nga runi, laiquiiñeʼ cuerpu stitu para gusisácatu Dios.*

Nota

O «tribunal».
Lit. «ca santo la?».
Lit. «ca santo».
O «ca ni cadi creyente».
O «injusticia».
O «ñuni defraudárcabe laatu»
O «injusticia».
O «ca injusto».
Biiyaʼ Glosario.
O «ca ni runi cometer inmoralidad sexual». Lu diidxaʼ griegu la? pornéia. Biiyaʼ Glosario.
O «ca ni runi cometer adulterio». Biiyaʼ Glosario, adulterio.
O «ca hombre ni rapa relación sexual né hombre». Lit. «hombre ni ratané hombre».
O «ca ni runi codiciar».
O «binni guxudxi».
O «ni runiná stobi pur ni riníʼ».
Biiyaʼ Glosario.
O «maʼ biʼniʼ santificar».
O «casi binni justo».
O «cadi para inmoralidad sexual». Lu diidxaʼ griegu la? pornéia. Biiyaʼ Glosario.
Lit. «zandisaʼ».
Lit. «ti beela si».
O «ziuuné laabe tobi si lu espíritu».
O «de inmoralidad sexual». Lu diidxaʼ griegu la? pornéia. Biiyaʼ Glosario.
O «para gudiitu gloria Dios».