1 Corintios 15:1-58

  • Dxi bibani Cristu (1-11)

  • Nápanu fe purtiʼ bibani Cristu (12-19)

  • Bisibani Dios Cristu ne nga zeeda gaca ti garantía (20-34)

  • Cuerpu de beela ne cuerpu de espíritu (35-49)

  • Ni qué rati ne ni qué rinitilú (50-57)

  • «Cadi gusaana de gúnitu xhiiñaʼ Señor» (58)

15  Yanna la? hermanu caʼ, cusietenala’dxeʼ laatu ca noticia galán ni maca bisiideʼ laatu, laani nga ni gucuaatu ne ni cayuni defendertu.  Ne pa guinaaze dxiichitu ca noticia galán ni bisiideʼ laatu laaca zalatu pur laacani. Peru pa coʼ la? pur gana si bi’ni’ cretu.  Primeca bisiideʼ laatu ni biziideʼ: guti Cristu pur ca pecadu stinu, casi ná Stiidxaʼ Dios;  bicaachicabe laabe ne bibánibe* ra guionna gubidxa casi cá lu Stiidxaʼ Dios,  ne bihuínnibe nezalú Cefas* ne despué nezalú ca Doce.  De raqué bihuínnibe nezalú jma de 500 hermanu ti lugar si, stale de laacaʼ nabánirucaʼ yanna, peru laaca maʼ guti chupa chonna de laacaʼ.*  Despué bihuínnibe nezalú Santiago; despué maʼ nezalú guiráʼ ca apóstol.  Naa zeeda gacaʼ casi ti ba’du’ ni gule ca’ru’ guizaa xpeeu, purtiʼ de últimu bihuínnibe nezaluáʼ.  Purtiʼ naa nga ni jma nahuiiniʼ lade ca apóstol, ne qué runeʼ merecer gábicabe naa apóstol purtiʼ guzayanandaʼ congregación stiʼ Dios. 10  Peru yanna maʼ nacaʼ ni nacaʼ purtiʼ guca Dios nachaʼhuiʼ né naa.* Ne cadi pur gana si gúcabe nachaʼhuiʼ né naa, purtiʼ bineʼ xhiiñabe jma que xcaadxi apóstol. Peru cadi pur stipa stinneʼ bineʼ ni, sínuque pur stipa ni bidii Dios naa ra guca nacha’hui’ né naa. 11  Gastiʼ naca tu biʼniʼ predicar ládetu, pa naa o pa laacabe, tobi si ni rusíʼdidu ne guiratu maʼ biʼniʼ cretu ni. 12  Yanna, pa cayaca predicar maʼ bibani Cristu,* ¿xiñee nuu chupa chonna ládetu ná cadi dxandíʼ ribani gueʼtuʼ yaʼ? 13  Purtiʼ pa qué ribani gueʼtuʼ la? nin Cristu qué nibani.* 14  Peru pa caʼruʼ guibani* Cristu la? pur gana si cayuni predicarnu ne laaca pur gana si nápatu fe. 15  Ne pa cadi dxandíʼ zabani* ca ni maʼ guti la? laaca cadi dxandíʼ bisibani Dios Cristu, ne nga rusihuinni cusiguiinu ora rininu bisibánibe Cristu. 16  Ne pa cadi dxandíʼ zabani* ca ni maʼ guti la? laaca caʼruʼ guibani Cristu. 17  Ne pa caʼruʼ guibani* Cristu la? qué risaca fe ni nápatu; nuurutu lu pecadu stitu. 18  Ne ca xpinni Cristu ni nisiaasiʼ lu guendaguti la? maʼ gúticabe para siempre. 19  Ne pa naguíxhenu esperanza stinu luguiáʼ Cristu tiempu si nabáninu riʼ la? laanu nga jma runi merecernu gápacabe lástima. 20  Peru yanna maʼ bibani Cristu,* ne laa nga primé* biasa lade ca ni maʼ guti. 21  Cásica pur ti hombre biuu guendaguti, zaqueca pur ti hombre zabani ca ni maʼ guti. 22  Cásica rati guiráʼ binni pur Adán, zaqueca zabani guiráʼ binni pur Cristu. 23  Peru maca nexheʼ chaahuiʼ modo gaca ni: zabani Cristu primé,* despué zabani ca xpinni Cristu lu presencia* stiʼ. 24  Ne últimu la? zuni entregarbe Reinu que Dios stibe ne Bixhózebe ora gunduuxebe guiráʼ gobiernu ne guiráʼ autoridad ne poder. 25  Purtiʼ napa xidé guni mandarbe dede ora maʼ gudixhe Dios guiráʼ enemigu xañeebe. 26  Ne últimu enemigu guinitilú nga guendaguti. 27  Purtiʼ Dios «maʼ gudixhe guiráʼ xixé ni nuu xañeebe». Peru ora riete nexheʼ guiráʼ xixé ni nuu la? cadi né diʼ Dios nexheʼ xañeebe, purtiʼ laa nga gudixhe guiráʼ ni xañeebe. 28  Ora maʼ gudixhe Dios guiráʼ xixé ni nuu xañee Xiiñiʼ la? óraque zuzuubaʼ Xiiñibe stiidxabe purtiʼ laabe nga gudíxhebe guiráʼ ni nuu xañee, ne óraque maʼ Dios si nga gaca gobernante stiʼ guiráʼ xixé ni nuu. 29  Pa qué ziuu dxi guibani* ca ni maʼ guti, ¿xi guizaaca né ca ni riuunisa para gatiʼ yaʼ? ¿Xiñee riuunísacabe para gáticabe yaʼ? 30  ¿Xiñee nuu xpídadu lu peligru guiráʼ hora yaʼ? 31  Hermanu caʼ, riecheʼ* purtiʼ nácatu xpinni Cristu Jesús Señor stinu, ne pur laani cayabeʼ ndiʼ laatu: guiráʼ dxi ridxaagaluáʼ guendaguti. 32  Pa maʼ gudindeniaʼ maniʼ duxhuʼ ndaaniʼ guidxi Éfeso cásica huayuni xcaadxi binni, ¿paraa iquiiñeʼ ni yaʼ? Pa qué zabani ca gueʼtuʼ, «guidoʼno ne guideʼnu purtiʼ guixíʼ zátinu». 33  Cadi gudiitu lugar chuʼ tu quiteʼ laatu. Pa guidxaagatu binni ni runi ni cadi jneza la?* zunítitu ca costumbre galán* ni nápatu. 34  Lacuu xpiaanitu ne maʼ cadi gucheetu,* purtiʼ nuu de laatu qué runibiáʼ chaahuiʼ Dios. Cayabeʼ ni laatu para guituí lutu. 35  Peru zándaca chuʼ tu guinabadiidxaʼ: «¿Ximodo guibani* ca ni maʼ guti yaʼ? Ya, ¿xi clase cuerpu guiasanécabe yaʼ?». 36  ¡Guizáʼ qué riéneluʼ xa! Intiisi biidxiʼ gudxiibaluʼ napa xidé gatiʼ para ganda guindani.* 37  Ne qué zudxiibaluʼ ni maca gundani, sínuque zudxiibaluʼ ti biidxiʼ, casi trigu o sti clase biidxiʼ, 38  peru Dios nga rusiniisi ni modo racalaʼdxiʼ, ne ora maʼ gundani cada biidxiʼ la? gadxé modo rihuinni cada tobi. 39  Ne laaca nuu gadxé gadxé cuerpu: nuu cuerpu stiʼ binni, nuu cuerpu stiʼ maniʼ ne cuerpu stiʼ pájaru ne stiʼ benda. 40  Nuu cosa guibáʼ ne nuu cosa lu guidxilayú, peru gadxé modo sicarú rihuinni ni nuu guibáʼ, ne maʼ gadxé modo sicarú rihuinni ni nuu lu guidxilayú. 41  Gadxé nga biaaniʼ stiʼ gubidxa, ne gadxé biaaniʼ stiʼ beeu ne gadxé biaaniʼ stiʼ ca beleguí;* laaca gadxé gadxé biaaniʼ stiʼ cada beleguí. 42  Zacaca nga ora guibani ca gueʼtuʼ. Rigaachiʼ cuerpu ni rinitilú,* ne riasa cuerpu ni qué rinitilú. 43  Ora rigaachiʼ ni la? naca ni ti cuerpu ni qué risaca, peru ora riasa ni la? maʼ risaca ni. Ora rigaachiʼ ni la? qué gapa ni stipa, peru ora riasa ni la? maʼ napa ni poder. 44  Rigaachiʼ cuerpu de beela, ne riasa cuerpu de espíritu. Pa nuu ti cuerpu de beela la? laaca nuu ti cuerpu de espíritu. 45  Sicaríʼ cá lu Stiidxaʼ Dios: «Adán, primé hombre que, guca ti binni* nabani». Ne últimu Adán, naca ti espíritu ni rudii guendanabani. 46  Zacá nga laani, qué reeda diʼ cuerpu de espíritu primé. Cuerpu de beela nga reeda primé, oracaruʼ nga reeda cuerpu de espíritu. 47  Primé hombre que de guidxilayú laa ne guyáʼ de yu; guiropa hombre que de guibáʼ laa. 48  Zeeda gaca guiráʼ binni guidxilayú casi primé hombre guyáʼ de yu que; ca ni nuu guibáʼ zeeda gácacaʼ casi ni beeda de guibáʼ que. 49  Nácanu casi hombre ni bizáʼ Dios de yu que, ne laaca zácanu casi hombre ni beeda de guibáʼ que. 50  Racalaʼdxeʼ gabeʼ ndiʼ laatu, hermanu caʼ: qué zanda chuʼ beela ne rini lu Reinu stiʼ Dios,* ninca ni rinitilú* qué zanda diʼ gaca xiixa ni qué rinitilú. 51  ¡Laguuyaʼ! Chitidxeʼ laatu ti secretu sagradu: cadi guiranu zásinu lu guendaguti, peru guiranu zuchaa Dios laanu 52  ti ratuhuiiniʼ si, biaʼ riguiñe laga si binni, ora maʼ xhidxi últimu trompeta. Purtiʼ zaxidxi trompeta ne ziasa ca ni maʼ guti né ti cuerpu ni qué rinitilú,* ne zuchaa Dios laanu. 53  Purtiʼ cuerpu ni rinitilú la?* napa xidé gaca ni tobi ni qué rinitilú, ne ti cuerpu ni rati la? napa xidé gaca ni tobi ni qué rati. 54  Peru ora gaca cuerpu ni rinitilú* tobi ni qué rinitilú, ne cuerpu ni rati gaca ni tobi ni qué rati la? óraque nga gaca ni cá lu Stiidxaʼ Dios: «Zunitilube* guendaguti para siempre». 55  «Guendaguti, maʼ qué zanda guni ganarluʼ. Guendaguti, maʼ qué gápaluʼ poder para guninaluʼ binni». 56  Poder ni ruuti nga pecadu, ne Ley nga rudii poder pecadu. 57  ¡Rudieeʼ xquixe peʼ Dios, purtiʼ laa racané laanu guni ganarnu pur Jesucristu Señor stinu! 58  Nga runi, hermanu stinneʼ ni nadxieeʼ caʼ, laguzuhuaa dxiichiʼ, ne cadi guiree cueʼtu, ne cadi gusaana de gúnitu xhiiñaʼ Señor, purtiʼ maca nánnatu cadi pur gana si cayúnitu xhiiñaʼ Señor.

Nota

Lit. «biásabe».
Sti nombre stibe nga Pedro.
Lit. «nisiaasiʼ chupa chonna de laacaʼ lu guendaguti».
O «bisihuinni Dios bondad inmerecida naa». Biiyaʼ Glosario, bondad inmerecida.
Lit. «biasa Cristu de lade gueʼtuʼ».
Lit. «qué ñasa».
Lit. «guiasa».
Lit. «ziasa».
Lit. «ziasa».
Lit. «guiasa».
Lit. «biasa Cristu de lade gueʼtuʼ».
O «primicia». Biiyaʼ Glosario.
Lit. «Cristu nga primicia». Biiyaʼ Glosario, primicia.
Biiyaʼ Glosario.
Lit. «guiasa».
O «runeʼ sentir orgulloso».
O «mala compañía».
O «zunitilúcabe ca principiu moral».
O «cadi guni cometertu pecadu».
Lit. «guiasa».
Lit. «guibani ni».
O «estrella».
Lit. «ni riuʼdxuʼ».
O «alma». Biiyaʼ Glosario.
Biiyaʼ Glosario.
Lit. «riuʼdxuʼ».
Lit. «ni qué riuʼdxuʼ».
Lit. «ni riuʼdxuʼ».
Lit. «ni riuʼdxuʼ».
Lit. «Zábibe».