Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Biaʼsi ni ná Biblia ora caníʼ de ciencia

Ñee dxandíʼ ni zeeda lu Biblia la?

Pa Dios bicaa Biblia qué zanda diʼ chuʼ sti libru casi laani.

¿Ñee maʼ nayooxhopeʼ Biblia la? o zándaruʼ gacané ni laanu yanna?

Cadi naca Biblia ti libru de ciencia, peru maca dede ante bizeeteʼ ni cosa ni qué ñanna binni dxiqué.

Xi huayuni ciencia pur binni

Ñee napa ca científicu prueba para guiniʼcaʼ gastiʼ Dios la?