Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

PIZARRA ANIMADA

Ñee nadxiiluʼ laabe la? o ti caprichu si ni

Ñee nadxiiluʼ laabe la? o ti caprichu si ni

Caquiiñeʼ gannuʼ, gadxé nga chuuláʼdxiluʼ tuuxa, ora ti caprichu si ni ne ora dxandíʼ gannaxhiiluʼ ti binni.