Ir al contenido

Testigu xhte Jehová

Select language ditsa

¿La zbiʼ ibáin de bniety ni a guty?

¿La zbiʼ ibáin de bniety ni a guty?

¿Xhi rnibiú?

  • Zakni

  • Kɨt gakni

  • Tu gan

 NI RNÍ BIBLIA

«Ibíi ibány de bɨnguty stuby.» (Hechos 24:15, Xtiidx Dios Cun Ditsa.)

XHA RAKNÉ GAKBENU NI RNÍ BIBLIA

Dios rsialdiú dunún chi ni raty tuby saʼn (2 Corintios 1:3, 4).

Kɨtru idxib duxhnu galguty (Hebreos 2:15).

Náanpaknu dek ibiʼ gannu lo de saʼn ni a guty (Juan 11:25).

 ¿A NUʼ DE RSON PAR CHOLDILAAZNU NI RNÍ BIBLIA?

Nuʼ, iguienu chon de rson:

  • Dios na ni rnidx galnabáin. Laʼn Biblia rní dek Jehová «rguaadny dunnɨ guelnabány ne irateru de cos» (Hechos 17:24, 25; Salmo 36:9). Bal güeléʼ bdedni galnabáin irate de bniety ne de maain, zegakza zak ibiʼ idedni galnabáin de bniety ni a guty.

  • Guʼ de benguty ni Dios bded galnabáin stuby. Laʼn Biblia rzet dek guʼ xon bniety ni gubáin stuby, zik bniety nguiu ne de bniety gunaa ni nu iréin iz. Laadeb gubíʼ gubaindeb lo Guixliú. Guʼ de ni gutynés, per guʼ tuby bniety ni ba guk tap dxi guty (Juan 11:39-44).

  • Dios rkaz ibiʼ idedni galnabáin de benguty. Jehová kɨt rkazti galguty (1 Corintios 15:26). Rkazpakni izɨkani galguty ne zuinni chi idedni galnabáin de benguty. Rkazni dek ibiʼ ibaindeb lo Guixliú. Zdedni galnabáin irate de bniety ni nu laʼn xhgab xhtenni (Job 14:14, 15).

 GUNBIU XHGAB LO GALRNABDIDX REʼ

¿Xhi ni riuxnɨ ne ratynɨ?

Gunbebiu xhi rní Biblia lo GÉNESIS 3:17-19 ne ROMANOS 5:12.