Contenido shitopon

Menu kosa shitopon

Jeova Itachani

yukpa

Musica adorar Mashporü imana

Sinutuk cancione mayana grabacione audiorü patumshi ma imana sayuvisha alabar etep adorar Mashporü Jeova. Otinutusipakan musica instrumental, orquestal etep vocal.

 

Disculpar nan sükok. Mash contenido linea yana vanik mash idiomarpi.

Kach yükapo pagina informacion yanmako ma ümarü idioma: