Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Kʼáatchiʼob ku núukik le Bibliaoʼ

Kʼáatchiʼob ku núukik le Bibliaoʼ

¿Baʼax u Kʼiinil le Juiciooʼ?

Tu kʼiinil le juiciooʼ yaan yantal kiʼimak óolal. ¿Baʼaxten?

Dioseʼ tu tsʼáaj juezoʼob úuchjeakil utiaʼal u kanáantik u kaajal tiʼ le injusticiaoʼ (Jueces 2:18). Le Bibliaoʼ ku yaʼalikeʼ tu Kʼiinil le Juiciooʼ yaan u yantal kiʼimak óolal tumen Jéeoba, u Juezil le yóokʼol kaabaʼ, yaan u luʼsik tuláakal le injusticiaoʼ. (Xok Salmo 96:12, 13; Isaías 26:9.)

Leloʼ yaan u béeytal yoʼolal Jesús. Dioseʼ u tsʼaamaj Jesús bey juez utiaʼal u juzgartik le kuxaʼanoʼoboʼ bey xan le kimenoʼoboʼ (Baʼaxoʼob [Hechos] 10:42; 17:31). Jesuseʼ yaan u kuxkíintik tu Kʼiinil le Juicio le máaxoʼob maʼ páajchaj u kaanbaloʼob tiʼ Dios ka kíimoʼoboʼ. Yaan u tsʼaʼabaltiʼob u oportunidadil u kaanbaloʼob tiʼ Dios yéetel u yaabiltikoʼob. (Xok Baʼaxoʼob 24:15.)

¿Baʼaxten mil años kun xáantal u Kʼiinil le Juiciooʼ?

Le kimenoʼoboʼ yaan u kuxkíintaʼaloʼob tu yáamil le mil añosoʼ (Apocalipsis 20:4, 12). Yaan u kʼaʼabéettal tiempo tiʼob utiaʼal u kaanbaloʼob tiʼ Dios yéetel u yuʼubikoʼob u tʼaan. Yaʼab máakeʼ ku creertikeʼ yaan u juzgartaʼal le máakoʼob yoʼolal baʼax tu beetoʼob antes u kíimloʼoboʼ. Pero le Bibliaoʼ ku yaʼalikeʼ le máakoʼoboʼ yaan u juzgartaʼaloʼob yoʼolal baʼax ken u beetoʼob le ken tsʼoʼokok u kuxkíintaʼaloʼoboʼ. (Xok Romailoʼob 6:7.)

Le Bibliaoʼ ku tʼaan tiʼ uláakʼ juicio kun beetbil. Lelaʼ chéen ken téek taalak, tsʼoʼoleʼ yaan u yúuchul antes tiʼ le mil añosoʼ. Le juicioaʼ kʼaj óolaʼan xan bey u xuuleʼ, jeʼex u tsoʼolol teʼ yáax xookoʼob ku taasik le revistaaʼ. Teʼ kʼiinoʼ Dioseʼ yaan u xuʼulsik le kʼasaʼan máakoʼoboʼ (2 Pedro 3:7). Le oʼolal unaj k-eʼesik jach tu jaajil k-yaabiltmaj Dios. (Xok 2 Pedro 3:9, 13.)