Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Tsikbal 102: Jesuseʼ kuxaʼan

Tsikbal 102: Jesuseʼ kuxaʼan

¿A WOJEL wa máax le koʼolel yéetel le kaʼatúul máakoʼobaʼ? Le koʼoleloʼ María Magdalena, jach ku biskuba yéetel Jesús. Le máakoʼob sak u nookʼoʼoboʼ ángeloʼob. Maríaeʼ táan u chʼeeneb ich u muknal Jesús, baʼaleʼ, ¡minaʼan u wíinklil Jesusiʼ! ¿Máax bisej? Koʼox ilik.

Kaʼatúul angeloʼob táan u tʼaan yéetel María Magdalena

Le tsʼoʼok u kíimil Jesusoʼ, le j-kʼiinoʼoboʼ tiaʼaloʼob tiʼ Pilato: Jesuseʼ u yaʼalmeʼ óoxpʼéel kʼiin kíimik ken kaʼa kuxkíintaʼak. Le oʼolaleʼ, túuxt kanáantbi u muknal. Yoʼolal maʼ u bin u j-kaambaloʼob u yokloʼob u wíinklil, ka u yaʼaloʼob tsʼoʼok u kaʼa kuxkíintaʼal. Pilato túuneʼ tiaʼalajtiʼob ka u túuxtoʼob soldadosiʼ.

Baʼaleʼ jach tu jaʼatskabil u yóoxpʼéel kʼiinil kíimik Jesuseʼ, kʼuch utúul u ángel Jéeoba yiknal u muknal; ka tu jutsʼaj le tuunich makaʼaniloʼ. Le soldadoʼoboʼ jach sajakchajoʼobeʼ, ka pʼáat maʼ tu páajtal u péekoʼob. ¡Ka páajchaj u chʼeeneboʼob ich le muknaloʼ, tu yiloʼob minaʼan u wíinklil Jesusiʼ! Ka túun bin u yaʼaloʼob tiʼe j-kʼiinoʼoboʼ. ¿A wojel wa baʼax tu beetaj le kʼasaʼan j-kʼiinoʼoboʼ? Tu tsʼáaʼob taakʼin tiʼe soldadoʼoboʼ, ka tiaʼaloʼobtiʼob: Aʼaleʼexeʼ, taal u j-kaambaloʼob táan a weenleʼexeʼ ka tu yokloʼob u wíinklil Jesús.

Tiʼe súutukiloʼ kʼuch le koʼoleloʼob jach ku biskubaʼob yéetel Jesús xíimbaltik le muknaloʼ. Baʼaleʼ, ¡minaʼan le wíinkliloʼ! Chéen ka tu yiloʼobeʼ, tiaʼan kaʼatúul ángel yéetel u nookʼoʼob ku léembal ich le muknaloʼ. Le ángeloʼob túunaʼ tu kʼáatoʼobtiʼob: ¿Baʼaxten ka kaxkeʼex Jesús wayeʼ? Letiʼeʼ tsʼoʼok u kaʼa kuxkíintaʼal. Xeeneʼex tu séebaʼanil a waʼaleʼex tiʼ u j-kaambaloʼob. Letiʼob túuneʼ binoʼob. Baʼaleʼ, jeʼelsaʼaboʼob tumen utúul máak teʼ bejoʼ. ¡Le máakaʼ, Jesús! Letiʼeʼ tiaʼalajtiʼob: Xeeneʼex a waʼaleʼex tiʼ in j-kaambaloʼob.

Le koʼoleloʼob túun ka tiaʼaloʼob tiʼe j-kaambaloʼob tsʼoʼok u yilkoʼob kuxaʼan Jesusoʼ, letiʼobeʼ maʼ tu jáan oksaj óoltoʼobiʼ. ¡Pedro túun yéetel Juaneʼ áalkabil binikoʼob yiknal le muknaloʼ, baʼaleʼ ka kʼuchoʼobeʼ minaʼan le wíinkliloʼ! Ka lukʼoʼobeʼ, María Magdalenaeʼ pʼáatiʼiʼ. Ka túun chʼeenebnaj ich le muknaloʼ letiʼ ka tu yilaj le kaʼatúul ángeloʼobaʼ.

¿A wojel wa tuʼux tsʼoʼok u wíinklil Jesús? Dios beet u saʼatal. Dioseʼ maʼ tu kaʼa kuxkíintaj Jesús yéetel le wíinklil úuchik u kíimloʼ. Tu tsʼáaj upʼéel wíinklil tiʼ jeʼex tiʼe ángeloʼoboʼ. Baʼaleʼ utiaʼal ka ilaʼak kuxaʼan tumen u j-kaambaloʼobeʼ, tu chíikbesuba yéetel upʼéel wíinklil ku páajtal u yilaʼal.

San Mateo 27:62-66; 28:1-15; San Lucas 24:1-12; San Juan 20:1-12.Kʼáatchiʼob

 • ¿Máax le koʼolel ka wilik teʼ dibujooʼ, máax le kaʼatúul máakoʼoboʼ, yéetel tuʼux yanoʼob?
 • ¿Baʼaxten tiaʼalaj Pilato tiʼe j-kʼiinoʼob ka u túuxtoʼob soldadoʼob kanáantik u muknal Jesusoʼ?
 • Jach tu jaʼatskabil u yóoxpʼéel kʼiinil kíimik Jesuseʼ, ¿baʼax tu beetaj utúul ángel, yéetel baʼax tu beetaj le j-kʼiinoʼoboʼ?
 • ¿Baʼaxten jaʼakʼ u yóol jujuntúul koʼoleloʼob ka kʼuchoʼob yiknal u muknal Jesús?
 • ¿Baʼaxten Pedro yéetel Juaneʼ áalkabil binikoʼob yiknal u muknal Jesús, yéetel baʼax úuchi?
 • ¿Tuʼux tsʼoʼok u wíinklil Jesús, yéetel baʼax tu beetaj utiaʼal ka ilaʼak kuxaʼan tumen u j-kaambaloʼob?

Uláakʼ kʼáatchiʼob

 • Xokaʼak San Mateo 27:62-66 yéetel 28:1-15.

  Ka kuxkíintaʼab Jesús tu kaʼatéeneʼ, ¿baʼax beet u kʼebantal le j-kʼiinoʼob, le fariseoʼob yéetel le nuxiboʼob tu contra le kiliʼich muukʼoʼ? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15.)

 • Xokaʼak San Lucas 24:1-12.

  Úuchik u yaʼalaʼal tiʼe koʼoleloʼob ka xiʼik u yaʼaloʼob tsʼoʼok u kaʼa kuxkíintaʼal Jesusoʼ, ¿bix u yeʼesik utiaʼal Jéeobaeʼ tak le koʼoleloʼob jeʼel u páajtal u beetkoʼob wa baʼax meeyjileʼ? (Luc. 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7.)

 • Xokaʼak San Juan 20:1-12.

  Wa yaan baʼax kiaʼalik le Biblia maʼ kʼuchkoʼon k-naʼat tubeeloʼ, ¿bix u yáantkoʼon San Juan 20:8, 9 utiaʼal ka chúukpajak k-óol utiaʼal k-páaʼt u tsolaʼal? (Pro. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luc. 24:5-8; Juan 16:12.)