Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

Tsikbal 32: Le diez noj yajiloʼoboʼ

Tsikbal 32: Le diez noj yajiloʼoboʼ

ILAWIL le dibujoʼobaʼ. Cada upʼéeleʼ ku yeʼesik upʼéel tiʼ le noj yajil túuxtaʼab tumen Jéeoba yóokʼol u kaajil Egiptooʼ. Teʼ yáax upʼéeloʼ ka wilik Aarón táan u tʼúuʼjatsʼtik yéetel u xóolteʼ u áalkab jaʼi le Nilooʼ. Bey túunoʼ, u jaʼi le Nilooʼ suunaj kʼiʼikʼil, le kayoʼob yaan ichiloʼ láaj kíimoʼob, ka tuʼuchaj u jaʼi.

Noj yajiloʼob tu yóokʼol le egipcioʼoboʼ

Ku tsʼoʼoleʼ, Jéeobaeʼ tu beetaj u jóokʼol muuchoʼob tu áalkab jaʼi le Nilooʼ. Jeʼel tuʼuxakeʼ chéen muuchoʼob ku yilaʼaliʼ, tak ichil le tuʼux ku takʼankúuntaʼal wajoʼ, tak ichil u nuʼukulil u xaʼakʼtaʼal juuchʼ, tak yóokʼol u nuʼukuliloʼob wenel. Le ka kíim le muuchoʼoboʼ, mumuchʼkíintaʼab tumen le egipcioʼoboʼ, ka túun tuʼuchaj ichil u kaajil Egipto.

Aarón túuneʼ tu jatsʼaj le luʼum yéetel u xóolteoʼ, le mamayki luʼum túunoʼ suunaj taʼan usiloʼob, mejen ikʼeloʼob ku xikʼnaloʼob yéetel ku chiʼibaloʼob. Lelaʼ u yóoxpʼéel noj yajil.

Le uláakʼ noj yajiloʼoboʼ chéen tiʼ le egipcioʼob tu beetaj kʼaasoʼ maʼ tak tiʼ Israeliʼ. U kampʼéeloʼ, áakachoʼob ook tu yotoch tuláakal le egipcioʼoboʼ. U cinco noyajileʼ tu beetaj u báan kíimil baʼalcheʼob. Kíim yaʼabach u yaalakʼ le egipcioʼoboʼ jeʼex wakaxoʼob, tamanoʼob yéetel chivoʼob.

Ku tsʼoʼoleʼ, Moisés yéetel Aaroneʼ tu kʼíitchʼintoʼob kaʼanal u yóoyokal taʼan; le taʼanoʼ tu beetaj u noj yaatal u wíinklil máakoʼob bey xan baʼalcheʼob. Lelaʼ u seis noj yajil.

Ku tsʼoʼokol leloʼ, Moiseseʼ tu tichʼaj u kʼab kaʼan; Jéeoba túuneʼ tu beetaj u kíilbal cháak yéetel u kʼáaxal bat. Mix juntéen kaʼach kʼáaxak bat bey Egiptoaʼ.

U ocho noj yajileʼ, yaʼabach sáakʼ. Mix juntéen yáax taalak, yéetel mix juntéen kaʼa taalak yaʼabach sáakʼoʼob beyaʼ. Tu láaj jaantoʼob tuláakal le baʼax maʼ kʼaskúuntaʼab tumen le batoʼ.

U nueve noj yajiloʼ, éeʼjochʼeʼenil. Óoxpʼéel kʼiin jach éeʼjochʼeʼenchaj u kaajil Egipto, baʼaleʼ, le tuʼux kajaʼan le israelitaʼob kaʼachoʼ yaan sáasiliʼ.

Tu tsʼoʼokeʼ, Dioseʼ tiaʼalaj tiʼ u kaajal ka u wiʼiwitsʼoʼob u kʼiʼikʼel utúul chan taman tu marcoi u joonai u yotochoʼob. Ka tsʼoʼokeʼ, u ángel Dioseʼ máan tu luʼumil Egipto. Ken u yil kaʼach yaan kʼiʼikʼ tu marcoi u joonai upʼéel najeʼ maʼatech u kíimsik mix máakiʼ. Baʼaleʼ, tuʼux maʼatech u yilik kaʼach kʼiʼikʼeʼ ku kíimsik le yáax paal teʼ najoʼ bey xan u yáax mejnil baʼalcheʼ. Lelaʼ u diez noj yajil.

Ka tsʼoʼok le noj yajilaʼ, Faraoneʼ tu chaʼaj u jóokʼol le israelitaʼoboʼ. Letiʼobeʼ u líikʼsmubaʼob kaʼachi, le oʼolaleʼ káaj u jóoʼloʼob tiʼ u kaajil Egipto teʼ áakʼab jeʼeloʼ.

Éxodo, capítulo 7 tak 12.Kʼáatchiʼob

 • Jeʼex u yeʼesik le dibujooʼ, aʼal máakalmáak le yáax óoxpʼéel noj yajiloʼob tu taasaj Jéeoba yóokʼol u kaajil Egiptooʼ.
 • ¿Baʼax u jelaʼanil kaʼach le yáax óoxpʼéel noj yajiloʼob tiʼ u maasiloʼoboʼ?
 • ¿Máakalmáak kaʼach le kampʼéel noj yajiloʼ, le cinco yéetel le seisoʼ?
 • ¿Máakalmáak kaʼach le noj yajiloʼob siete, ocho yéetel nueveoʼ?
 • Táanil tiʼ u káajal le diez noj yajiloʼ, ¿baʼax tiaʼalaj Jéeoba tiʼe israelitaʼob ka u beetoʼoboʼ?
 • ¿Máakalmáak kaʼach le u diez noj yajiloʼ, yéetel baʼax úuch ka tsʼoʼoki?

Uláakʼ kʼáatchiʼob

 • Xokaʼak Éxodo 7:19-8:23.

  Kex tumen u j-naʼatoʼob Faraón páajchaj xan u beetkoʼob le yáax kaʼapʼéel noj yajiloʼ, ¿baʼax tu éejemtoʼob ka tsʼoʼok u óoxpʼéeloʼ? (Éxo. 8:18, 19; Mat. 12:24-28.)

  Le kampʼéel noj yajiloʼ, ¿bix úuchik u chíikbesik yaan u páajtalil Jéeoba utiaʼal u kanáantik u kaajal, yéetel bix u líiʼsik k-óol utiaʼal k-aktáantik le «nojoch yaayaj óolal» ku taal u kʼiiniloʼ? (Éxo. 8:22, 23; Apo. 7:13, 14; 2 Cró. 16:9.)

 • Xokaʼak Éxodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25, yéetel 10:13-15, 21-23.

  ¿Baʼax kaʼa jaats máakoʼob chíikpajoʼob ka taal le diez noj yajiloʼob yóokʼol Egiptooʼ, yéetel teʼ kʼiinoʼobaʼ máax yéetel ku keʼetloʼob? (Éxo. 8:10, 18, 19; 9:14.)

  ¿Bix u yáantkoʼon Éxodo 9:16 k-naʼat baʼax oʼolal u chaʼamaj Jéeoba u pʼáatal Satanás way Luʼumeʼ? (Rom. 9:21, 22.)

 • Xokaʼak Éxodo 12:21-32.

  ¿Bix úuchik u yáantaj le Pascua utiaʼal u salvarkuba yaʼab israelitaʼoboʼ, yéetel baʼax tu yeʼesaj le kʼiimbesajilaʼ? (Éxo. 12:21-23; Juan 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Cor. 5:7.)