Xeen tiʼ baʼax ku taasik

Xeen tu cuadroil baʼax ku taasik

U testigoʼob Jéeoba

Yéey u idiomail maaya

 KUXLAKOʼON JEʼEX CRISTOEʼ

Yoʼolal le boʼol tu tsʼáaj Diosoʼ jeʼel k-kaʼa kuxtaleʼ

Yoʼolal le boʼol tu tsʼáaj Diosoʼ jeʼel k-kaʼa kuxtaleʼ

Le Kʼaʼajsajiloʼ ku tsʼáaik tuʼux k-tuukul tiʼ le utsiloʼob ken u taas le boʼol tu tsʼáaj Diosoʼ, jeʼex le kaʼa kuxtaloʼ. Jéeobaeʼ maʼ u tuukul kaʼach ka kíimik wíinikiʼ. Le oʼolal jach ku yaatal k-óol ken kíimik toʼon wa máax (1Co 15:26). Jesuseʼ yaachaj u yóol ka tu yilaj táan u yoʼtaʼal Lázaro tumen le disipuloʼoboʼ (Jn 11:33-35). Wa Jesús bey tu yuʼubilubaoʼ, Jéeoba u Taataeʼ maas ku yaatal u yóol ken u yil k-okʼol yoʼolal le máaxoʼob ku kíimloʼob toʼonoʼ (Jn 14:7). Jéeobaeʼ ku tsʼíiboltik ka kʼuchuk u kʼiinil u kaʼa kuxkíintik le máaxoʼob chúukpaj u yóoloʼob u meyajtoʼ; toʼon xaneʼ jach táan k-páaʼtik le kʼiin jeʼeloʼ (Job 14:14, 15).

Jéeobaeʼ tuláakal baʼal ku beetik tu tsoolol, le oʼolaleʼ míin tu tsoolol xan ken u líiʼs le kimenoʼoboʼ (1Co 14:33, 40). Tu lugar u velartaʼal le kimenoʼoboʼ, fiestaʼob kun beetbil utiaʼal u kʼaʼamal le máaxoʼob kun kaʼa kuxtaloʼoboʼ. ¿Ka tuukul wa yoʼolal le kaʼa kuxtal, maases wa táant u kíimil tech wa máaxeʼ? (2Co 4:17, 18.) ¿Ka tsʼáaik wa gracias tiʼ Jéeoba yoʼolal le boʼol tu tsʼáaj, bey xan úuchik u tsʼíibtaʼal teʼ Biblia yaan u líiʼsaʼal le kimenoʼoboʼ? (Col 3:15.)

  • ¿Máax tiʼ a amigoʼob wa a láakʼtsiloʼob maas a kʼáat a wil u kaʼa kuxkíintaʼal?

  • Tiʼ le máaxoʼob ku yaʼalaʼal teʼ Bibliaoʼ, ¿máaxoʼob a kʼáat a kʼaj óolte?