Ghô anè contenu

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang