Caleb pô Sophia é gha ndzi’nè a lé wè nteu mbôŋ, mbiŋ ngapté