Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Apap lelôk ndzi’ne Biible

Téléchargé apap jiô, mbiŋ imprimé ndôk nzi’nè zoo ané pouô pi nteu Biible, mbô ané méjʉ’ émi Biible a kim. Fa’a ntsô’ô ané méndzèté émi nteu apap jʉô, mbiŋ ndzètè mbou gniŋ ndè’è ngué a jou’ méntsô’ô émi o ya, ndjiô kèè o tsô’ô mbôŋô lè.

 

Ntii contenu jiô té nteu internèt anè shouŋné la’ jiô.