Ghô anè contenu

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

MÉTIITÈ ÉSI NŊÈNÈ ANÈ LAŊA!

Pou ngniŋè mvhô pouô pi ési feunè wou!

Pou ngniŋè mvhô pouô pi ési feunè wou!

Jʉô pa’ o ghô tchou’té méteue a lé shʉ’ ndôk ndʉô’ pouô pi si feunè wou.