Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Métiitè ési nŋènè anè laŋa!

Mézizi mévidéo émi lok mégha ndôk ndzi’nè atshuè mbôŋ mbou pouô.

 

Kwa’ nkôŋné kèè nkôŋné methou ménzhè?

Kwa’ nkôŋné pa’ la? Nkôŋné methou ménzhè ghô pa’ la? Nkôŋné laa-chʉe ghô zi pa’ la?

Pou ngniŋè mvhô pouô pi ési feunè wou!

Jʉô métsoo mè lékoua émi ghô kwiitè wou a lé pou ngniŋè mvhô pouô pi ési feunè wou.

Tsèté ntchhou sa’-teue té lhʉ lékwèt

Wô sa’-teuè ghô ghénè wou mela’akô? O ghô piŋ ngaa té tsèté ntchhou wô sa’-teue mèt?