Ghô anè contenu

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

VIDEO LESSONS

Lézi mékèté Biible

Atseumè video jiô a zi’nè métsoo tè zaané anè njheu mbô anè mézi’né émi é nteu mékèté Biible mbô anè fœu’ zi mè lé tii. Lôk ménteukné mouô mèt nku’né ntii zi o lôk tông mbing nzi’nè Biible.