Téléchargé:

(1 Pierre 2:9)

 1. Ndém mè pôô ndza’ azo té mo’!

  Létchuèt lepwhou ghô afou’ô zôp.

  A fhô si tsa’ té njouô wôp,

  a ghô piè veuŋè nteuè zôp.

  (VEUŊÈ ZÔP)

  Wô nkhʉ Ndém, ntswhi ntsekné,

  épi tôôtè lezeŋ tchou.

  Pô kôŋô wou, ngou’tè wou.

  Pô si sa’a lewou’ tchou, ngô ta’ntchhou.

 2. Pouô la’ zi laanè mvhô Ndém,

  kou’tè nouneu mè nteu wôp.

  Ndém lé pou fôkô wôp nteu dzeum,

  ndôk nka’ té mô’ ntsaŋa wôp.

  (VEUŊÈ ZÔP)

  Wô nkhʉ Ndém, ntswhi ntsekné,

  épi tôôtè lezeŋ tchou.

  Pô kôŋô wou, ngou’tè wou.

  Pô si sa’a lewou’ tchou, ngô ta’ntchhou.

 3. Pô fa’ wô shʉ’ naŋa sitsa’,

  tchou’tè wôp té kaa fʉ’ tseum.

  Pô ziŋ ndeuŋndeuŋ ndzeum Yèsso.

  Mbiŋ njou’ ntchhou yi fʉ’ tseum.

  (VEUŊÈ ZÔP)

  Wô nkhʉ Ndém, ntswhi ntsekné,

  épi tôôtè lezeŋ tchou.

  Pô kôŋô wou, ngou’tè wou.

  Pô si sa’a lewou’ tchou, ngô ta’ntchhou.