Tè ngông zimpè shi’ . . .

  • étaa pa’a?

  • étsu’né peuk é?

  • kè étsu’né pông?

 BIIBLE TSÔ’ NGUÈ:

‘Ndem shi’ tsi’né nkwa ntshi méneuk môp, lekwheu a lézèt, légwheu a lézèt, lélaa lézèt, gning-è lé zeung njou’ tepông-ô. Mézwing métsoo tépông é pou mii.’​—Révélation 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

NTSÔ’Ô JIÔ MÈT GHÔ KUITÈ WOU LEZHÈ NGUÈ

O shi’ wè kwa’ mbông afa’.​—Isaïe 65:21-23.

Nkwa méghôô pô ngueô’ shi’ mii.​—Isaïe 25:8; 33:24.

Atseung-è nguia jou pô méssoo pou é shi’ wè lénang temi a nteu lekak.​—Psaume 37:11, 29.

 TÈ MPÈ GHÔ VEUNG-È AJOUMI BIIBLE LEU?

Hmm! Métsoo mèmbia ghô kuitè yimpè:

  • Ndem kou’ô yi lé gheu tè ala’né zi pooté. Biible leu nguè, Joovah Ndem nda’ mè “Ngang teue-tseum,” mela’mi éteue yi té wè ndhœuè. (Révélation 15:3) Pa’ a lé la’né la, a shi’ ékoubné ngông zimpè tè pou mbông. Biible zeung ndeu nguè “tsô azou pou ngô lé tôkô Ndem-è.”​—Matthieu 19:26.

  • Ndem si nkông-ô lé gheu tè ala’né zi pooté. Mé ghô pè fœu’ pa’ Joovah si ngakné yi légheu pouô pi lé kwheuté, pô loutè si.​—Job 14:14, 15.

    Biible si ntswi pa’ Yésso Meung Ndem lé pèt méghôô. A lé gheu poup mela’akô? Mela’mi a lé kông-ô yi lé gheu poup. (Marc 1:40, 41) Yésso lé kông-ô lekuité pouô pi é lè nteu ngueô’, ndôkô mbou fœu’nè atshuè Mô’ô yi mbông-ô mbông-ô.​—Jean 14:9.

    Pa’ mpè jiô la, mè pôngté lé wè aveung-è nteu a mbou Joovah pô Yésso. Pô si nkông-ô lé kuité wômpè a lé shi’ nang-a ngông mé lekak!​—Psaume 72:12-14; 145:16; 2 Pierre 3:9.

 O GHÔ FA’ NTSÔ’Ô ANÈ NZÈTÉ JIÔ

Ndem shi’ ékoubné ngông zimpè lèkô tè pou mbông

Biible tsô’ nzèté jiô mèt a nteu MATTHIEU 6:9, 10 mbô DANIEL 2:44.