Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Biible mbou wou ngô kô?

Biible mbou wou ngô kô?

O kwang nguè . . .

  • akèté léghi pouô menông?

  • akèté métsoo émi mè taa taa?

  • kè ashoung-né Ndem?

 BIIBLE TSÔ’ NGUÈ:

‘Nkwa méshoung-né émi nteu Biible si ngô mékwangté Ndem.’​—2 Timothée 3:16, Traduction du monde nouveau.

NTSÔ’Ô JIÔ MÈT GHÔ KUITÈ WOU LEZHÈ NGUÈ

Biible wè méntsô’ô mbông anè ménzèté mou, émi ghô tchoungté lénang tchou.​—Proverbes 2:1-5.

Biible ya ménteukné a lelôk nang-a mbông-ô, éfœu’ métseum. ​—Psaume 119:105.

O ghô shi’ nang-a mbông-ô a nteu ngông swhi.​—Romains 15:4.

 TÈ MPÈ GHÔ VEUNG-È AJOUMI BIIBLE LEU?

Hmm! Métsoo mèntèt ghô kuitè yimpè:

  • Mézizi mékèté émi shoung-ô ta’ azou. Mè lé tii Biible anè méngou’ ntsa’ mé nkhœu ntoko (1 600). Wô tii é lè 40, mbing té pouô ta’ ala’a. Épouô té nzaané a nô pôp lè té pooté. Mè ping njiô Biible ntseum a pou shoung-ô ta’ azou!

  • A shoung-ô anouneu té lœuô mô’. Wô tii métsoo émi lé tôk-é, é mô’ fœu’ nkông-ô lélœuô mélô’ méla’ môp. Mè ping ngheuô anè pouô épi lé tii Biible, njiô mbô pô lé tii mélô’ môp, mbing nzeung ntii mélô’ méla’ môp.​—2 Chroniques 36:15, 16; Psaume 51:1-4.

  • Nkwa métsoo émi a shoung, é gnimné ntôk poup. Biible lé teue-njheue, é shoung pa’ nzwing-è ala’ Babilône a shi’ wheuè assi poup méngou’ nkhœu pia (200) mé ndzeum. (Isaïe 13:17-22) A lè té lèè shoung-ô nda’ pa’ ala’ mèt shi’ wheuè assi poupô, a lé yè mbô lézeung gning yi a shi’ taka ala’ mèt!​—Isaïe 45:1-3.

    Émô’ métsoo té nzaané é nteu Biible, émi lé gnimné ntôk pa’ mè lé tii poup. Tè poup a té ghô ajoumi mpè ghô zu’té anè akèté zi mè tông-ô lè Ashoung-nè Ndem-è?​—2 Pierre 1:21.

 O GHÔ FA’ NTSÔ’Ô ANÈ NZÈTÉ JIÔ

Ashoung-nè Ndem a ghô tchoungté lénang tchou lèkô?

Biible tsô’ nzèté jiô mèt a nteu ISAÏE 48:17, 18 mbô 2 TIMOTHÉE 3:16, 17.